12 oktober 2017: raadsvergadering

11 okt 2017
Op donderdag 12 oktober 2017 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een vergadering van de gemeenteraad plaats. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda is als volgt : 

 1. Opening
 2. Vragen ex artikel 37a Reglement van orde gemeente Drimmelen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen raadsflitsen 14 september 2017
 5. Medelingen
 6. Beslissing op bezwaar Groot Swaluwe  
 7. Bestemmingsplan Wagenstraat 78
 8. Wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant
 9. Financiële verordening gemeente Drimmelen 2017
 10. Actualisatie nota reserves en voorzieningen
 11. Actualisatie treasurystatuut
 12. Najaarsnota 2017, beleid
 13. Vergader- en verzendschema informatie-, opinierondes en raadsvergaderingen 2018
 14. Sluiting.

Onderliggende stukken treft u aan op deze website vergaderingen-gemeenteraad.

Voor aanvullende informatie kunt u zich richten tot de raadsgriffier mevrouw F. Ronde, bereikbaar op telefoonnummer 0162-690269 / email griffie@drimmelen.nl