17 april informatiebijeenkomst gemeenteraden Drimmelen en Moerdijk over concept ontwerp inpassingsplan windmolens A16

11 apr 2018
Op 17 april is er een extra informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over het concept-ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de windmolens langs de A16. De gemeenteraden van Drimmelen en Moerdijk krijgen dan een toelichting op de inhoud van het inpassingsplan, dat bestaat uit regels en een kaart met het voorkeursalternatief voor de locaties van de windmolens langs de A16.

Vooroverleg

De informatiebijeenkomst voor de raden is onderdeel van het vooroverleg om vroegtijdig knelpunten in de uitvoering van het plan te signaleren. Aan het vooroverleg nemen alle formele partners van het project deel. De gemeenteraden van Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert worden ook geraadpleegd, zij hebben tot 1 juni de tijd hebben om te reageren. Ook is er eind april een gesprek met de klankbordgroep, waar belangen- en bewonersgroepen van Drimmelen en Moerdijk in zijn vertegenwoordigd. Op basis van de reacties die in deze ronde worden opgehaald kan de provincie nog wijzigingen doorvoeren in het ontwerp.

Terinzagelegging vanaf medio juni

Na het vooroverleg stelt de provincie het ontwerp-PIP vast. Naar verwachting vindt dit half juni plaats en wordt het inpassingsplan (op dat moment officieel: ontwerp-PIP) ter inzage gelegd. Vanaf dat moment heeft iedereen zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Bijeenkomsten voor inwoners

Voor inwoners organiseert de provincie twee kenniscaf├ęs. Op 18 april over het digitale MER (inloop vanaf 18.30 uur, Van der Valk Princeville in Breda), en op 17 mei over het concept ontwerp PIP (vanaf 18.30 uur in buurtcentrum de Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda).

Meer informatie over project Windenergie A16