Aanvulling op de Structuurvisie 2033

22 apr 2020

De gemeente Drimmelen heeft de ‘Aanvulling op de Structuurvisie 2033’ opgesteld om versnelling van woningbouw op uitbreidingslocaties mogelijk te maken. De actuele behoefte aan woningen vraagt om deze versnelling. Met alleen de aangewezen locaties in de huidige Structuurvisie 2033 kunnen wij op korte termijn niet voldoende inspelen op die behoefte. Daarom kijken we nu naar kansrijke uitbreidinglocaties die aan de randen van de kernen liggen.

Wat is er gedaan?

De aanvulling heeft ondertussen ter inzage gelegen. Er zijn 92 zienswijzen ontvangen. Inmiddels zijn alle zienswijzen samengevat, geanalyseerd en voorzien van een reactie. De zienswijzen leiden tot aanpassing van de ‘Aanvulling’. Het college heeft op 14 april 2020 ingestemd met de Nota van Zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen op de ‘Aanvulling’. Deze aanpassingen kunt u nalezen op de pagina 'Structuurvisie 2033 + aanvulling structuurvisie'

Kan ik nu nog reageren?

Er is nu geen mogelijkheid meer om (opnieuw) een zienswijze in te dienen. De reeds ingediende zienswijzen hebben wij betrokken bij de besluitvorming van het college. Deze hebben geleid tot een gedeeltelijke aanpassing.

Het is denkbaar dat u wilt reageren op de aanpassingen. Dat is mogelijk door uw korte reactie via e-mail te sturen aan de behandelend ambtenaar Noortje Stremme via  nstremme@drimmelen.nl. U kunt uiterlijk tot en met 6 mei 2020 reageren op de aanpassingen.

Heeft u behoefte aan meer uitleg of heeft u vragen over de aanpassingen? Dan kunt u ook deelnemen aan de digitale bijeenkomst die we organiseren op 7 mei 2020. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden tot en met uiterlijk 3 mei 2020 door een e-mail te sturen naar nstremme@drimmelen.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens en de kern waar het betrekking op heeft.

Alleen de reacties die op tijd ontvangen zijn én die over de aanpassingen op de ‘Aanvulling’ gaan, zullen wij beknopt meegeven aan college en gemeenteraad. De verwachting is om de ‘Aanvulling’ te behandelen in de opinieronde van 11 juni 2020 en dat vaststelling kan volgen tijdens de raadsvergadering op 25 juni 2020.

Kijk voor meer informatie over de Aanvulling op de Structuurvisie 2033 op de pagina
'Structuurvisie 2033 + aanvulling structuurvisie'