Aanvulling op de Structuurvisie 2033: kansrijke locaties voor woningbouw aan de rand van onze dorpen

21 nov 2019

De behoefte aan meer woningen is groot in Nederland, zo ook in onze gemeente. Om binnen onze gemeente in die behoefte te kunnen voorzien moet er nog flink gebouwd worden. De gemeente streeft dan ook naar de bouw van 100 woningen per jaar verdeeld over alle dorpen.

Behoefte lange termijn

In eerste instantie wordt er voor nieuwbouw in onze gemeente gekeken naar inbreidings- en herstructureringslocaties. Dit zijn locaties binnen de huidige grenzen van de bebouwde kom die braak liggen of vrij komen en gebruikt kunnen worden voor woningbouw. Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte voor de langere termijn, zullen naast deze inbreidings- en herstructureringslocaties echter ook uitbreidingslocaties (aan de rand van een dorp) benut moeten worden. In de Structuurvisie 2033 was alleen de locatie Made-Oost II als uitbreidingslocatie benoemd, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met de extra behoefte aan woningen, ook in andere dorpen.  

Aanvulling Structuurvisie 2033

De gemeente heeft nu een aanvulling op de Structuurvisie opgesteld om in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar woningen. In deze aanvulling benoemen we een aantal locaties aan de randen van onze dorpen, die we als meest kansrijk zien voor uitbreiding van het woningaanbod in onze gemeente. Daarbij zijn per locatie uitgangspunten benoemd waar bij de uitwerking van de plannen rekening mee gehouden moet worden.

Kansrijke uitbreidingslocaties

De volgende uitbreidingslocaties voor woningbouw aan de randen van onze dorpen zijn nu als kansrijk benoemd:

- Oostzijde Made – Made-Oost II;
- Westzijde Made - omgeving Leeuwerikstraat-De Ligne;
- Oostzijde Terheijden - omgeving Kalkvliet-Rode Vaart-Munikkenhof;
- Noordzijde Terheijden - omgeving Lageweg;
- Noordzijde Hooge Zwaluwe - nabij Korteweg;
- Noordzijde Drimmelen - nabij Kuipershoek.

De aanvulling op de Structuurvisie gaat verder niet in op ontwikkelingen binnen de bebouwde kom. 

Ter inzage

Van 22 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ligt het rapport  “Uitbreidingslocaties woningbouw – Aanvulling op Structuurvisie 2033” met de bovengenoemde kansrijke uitbreidingslocaties en uitgangspunten ter inzage in het gemeentehuis. Het is mogelijk om een zienswijze op deze aanvulling in te dienen.

Inloopbijeenkomst 2 december

Wilt u meer weten over dit rapport? Op maandag 2 december van 16.00 tot 19.00 uur is er  een inloopbijeenkomst in het Praathuis van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Tijdens deze inloop kan iedereen zich laten informeren over het rapport en vragen stellen.

Bijlage