D-600

Tijdens de laatste bijeenkomst, de D-600, zijn de  resultaten van de Denktank gecheckt.  Door 600 willekeurige geadresseerden uit te nodigen heeft de gemeente geprobeerd een dwarsdoorsnede te bereiken.  Hierdoor werden de toekomstperspectieven getoetst door een andere groep deelnemers dan tijdens de Denktank. Met interactieve sessies hebben we symbolisch budget ingezet onder verschillende plannen en projecten van de belangrijkste toekomstperspectieven. De genodigden mochten op de stoel van de gemeente zitten en aangeven waarin men zou investeren en welke keuze de gemeente het beste kan maken richting de toekomst. Samen gingen we op zoek naar de juiste balans in de keuzes. We zetten voor u de resultaten per thema op een rijtje.

Samen bouwen aan de toekomst

De vergrijzing is groot, belangrijk is dat mensen kunnen blijven wonen op een eigen comfortabele plek met goede voorzieningen. Hiervoor is ondersteuning van de gemeente nodig. Blijf ontwikkelen in de best passende zorg, bijvoorbeeld door per kern zorgwoningen beschikbaar te stellen. Basisvoorzieningen in alle kernen zorgt voor zelfredzaamheid, denk aan winkels, basisonderwijs en openbaar vervoer. Maar ook een cultureel centrum en sportmogelijkheden. Dit zorgt voor contactmogelijkheden en dat kan eenzaamheid tegengaan en het gevoel van veiligheid bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in een gemeente. Omdat de kernen uit elkaar liggen is goed en betaalbaar vervoer van belang. Uitsluiting leidt tot ongewenst maatschappelijke effecten. Verenigingen zorgen voor verbinding en individualisering kan worden voorkomen door iedereen te betrekken en projecten per doelgroep te blijven aanbieden. Dit bevordert de leefkwaliteit voor alle leeftijden want erbij horen is belangrijk. Initiatieven ontplooien is een taak van iedereen.

Een levendige gemeente

Van het buitengebied krijg je energie en kun je ademen. De ruimte en openheid van het buitengebied vertegenwoordigt een grote waarde van het Drimmels DNA. De gemeente kan zich onderscheiden door vrijgekomen agrarisch gebied beschikbaar te stellen voor recreatie, natuur of andere bedrijfsactiviteiten in plaats van uitbreiding van glastuinbouw. Op het gebied van wonen is een gedifferentieerd woningaanbod belangrijk. Bied woningen aan voor alle doelgroepen en denk ook aan jonge starters. De gemeente kan anticiperen op de huizenkrapte door te experimenteren met nieuwe woonvormen als deelhuizen, kangoeroe- of mantelzorgwoningen. Het mogelijk maken van sneller, duurzamer en goedkoper bouwen kan door het zorgen voor stabiliteit en wet- en regelgeving en voldoende locaties voor zowel particulieren als coöperaties beschikbaar te stellen. Mobiliteit moet de basis zijn voor bereikbaarheid en groei. Met het oog op klimaat is het van belang dat men zich schoner gaat verplaatsen. Fietssnelwegen rondom de gemeente, een goed bereikbaar station en deelauto’s kunnen hierbij helpen. Het openstaan voor nieuwe initiatieven ligt niet alleen bij de gemeente maar is een taak van iedereen.

De blauw groene motor

Met de bever als mascotte is Drimmelen een gemeente met een mooie en unieke natuur. Vooral de Biesbosch heeft een ongekende waarde aan flora, fauna en waterrecreatie. De Biesbosch beschermen en het recreatieve gebruik in de hand houden en dit bijzonder natuurgebied doorgeven aan toekomstige generaties staat voorop. Het beperken van verstening, zowel bij bedrijven als particulier -groen voor groen- en het vergroten van eco- en biodiversiteit draagt hieraan bij. Betrek de jeugd bij deze duurzame ontwikkeling. Door bedrijven te ondersteunen en voedsel van eigen land te stimuleren houden we het aanbod aan streekproducten in stand en kan dit ervoor zorgen dat het boerenbedrijf blijft renderen. Zo wordt de vruchtbare bijzonder gedifferentieerde grond goed benut. Een gezond midden- en kleinbedrijf levert trekkracht en zorgt voor binding en werkgelegenheid en is belangrijk voor de economische vitaliteit. Kleinschaligheid heeft de toekomst.

Toekomstbestendigheid

Alternatieve energieopwekking is één van de speerpunten als het gaat om een toekomstbestendige gemeente. Verschillende mogelijkheden onderzoeken en inwoners en ondernemers hierin betrekken en informeren. Ook klimaatadaptatie wordt ervaren als een belangrijk thema waarbij de focus onder andere ligt op een goede afwatering door bijvoorbeeld bredere sloten. Maar ook op meer groen, bijvoorbeeld op daken. Wat voorlichting en bewustwording betreft is het belangrijk dat niet alleen de gemeente maar iedereen die betrokken is een eigen rol neemt. Het thema Toekomstig Drimmelen vraagt om samenwerking, het onderzoeken naar mogelijkheden en het gezamenlijk maken van de juiste keuzes. Daarnaast wordt comfortabel blijven wonen en het behoud van het polderlandschap en -uitzicht genoemd.