Drank- en horecavergunning

Als u alcoholische drank schenkt, heeft u een vergunning op grond van de Alcoholwet nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.
Vul onderstaand formulier in om de drank- en horecavergunning aan te vragen.

Wanneer is een vergunning op grond van de Alcoholwet nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.

Wanneer is een vergunning op grond van de Alcoholwet niet nodig?

Voor horeca waar geen alcohol geschonken wordt, is alleen een exploitatievergunning nodig.

Eisen waaraan u moet voldoen voor de vergunning op grond van de Alcoholwet:

 • U bent leidinggevende en ouder dan 21 jaar.
 • U moet van goed levensgedrag zijn. Meer informatie over de zedelijkheidseis staat op de website van de rijksoverheid.
 • U moet uw diploma sociale hygiëne meesturen.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel.
 • Uw inrichting (oppervlakte, hoogte, toileteis, ventilatie) voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Op de website van NOCNSF staat meer informatie over de IVA.  

Op uw aanvraag kan een Bibob-onderzoek uitgevoerd worden.

Voor een aanvraag drank- en horecavergunning in 2022 betaalt u € 204,70.

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

Als er binnen uw bedrijf een andere leidinggevende komt, moet u dit wijzigen in uw bestaande vergunning. U geeft de wijziging door bij de gemeente. Uw gegevens worden dan aangepast in uw exploitatievergunning of vergunning op grond van de Alcoholwet. Formulier invullen (link naar formulier maken/zie bijlage).

Voor het doorgeven van een wijziging leidinggevende betaalt u voor 2022 € 33,80.

Wijziging inrichting

Als u wijzigingen gaat aanbrengen aan de horecalokaliteit, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Wijzigingen die u moet melden zijn o.a., vergroten van de inrichting of terras. Als u twijfelt neem dan contact op met de gemeente (tel 140162).

Voor het doorgeven van een wijziging van de inrichting betaalt u voor 2022 € 33,80.

Afhandeltijd

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden.

Kosten 2022

 • Voor aanvraag vergunning o.g.v. Alcoholwet voor 2022 is € 204,70.
 • Voor het doorgeven van een wijziging leidinggevende of eigenaar betaalt u voor 2022 € 33,80.
 • Voor het doorgeven van een wijziging van de inrichting betaalt u voor 2022 € 33,80.

Openbare inrichtingen, waaronder horecabedrijven moeten in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag van 03.00 uur en 05.00 uur zijn gesloten. In de andere nachten geldt een sluitingstijd van 01.00 uur tot 05.00 uur. Hiervoor kan bij bijzondere gelegenheden ontheffing worden verleend.

Voorwaarden

 • De gemeente let bij een aanvraag op de reden waarom u langer geopend wilt zijn
 • Wanneer een meldingsformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen

Kosten

De kosten voor het aanvragen van ontheffing sluitingstijd bedragen € 14,80 voor elk uur of gedeelte daarvan.

 • Een horecaondernemer kan voor een optreden met live-muziek, DJ, karaoke en dergelijke maximaal 5 keer per jaar een kennisgeving van een incidentele festiviteit indienen
 • Ten behoeve van sportactiviteiten kan een inrichting maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aanhouden
 • De houder van de inrichting dient het college hiervan minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit via het meldingsformulier in kennis te stellen
 • Door het indienen van een kennisgeving zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing en mag er meer geluid gemaakt worden
 • Het ten gehore bregen van extra muziek, hoger dan de geluidsnorm dient uiterlijk om 01.30 uur beëindigd te zijn
 • Wanneer een meldingsformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.