Drimmelen heeft gunstig financieel resultaat over 2019

11 mei 2020
Hoewel de begroting voor 2019 een tekort van 1,5 miljoen euro liet zien, sluit de gemeente de boeken van dit jaar met een tekort van iets minder dan 4 ton. “We hebben allerlei maatregelen genomen om dit resultaat te bereiken. Als we niet enkele eenmalige tegenvallers hadden gehad, hadden we het jaar zelfs positief kunnen afsluiten,” zegt Harry Bakker over de jaarrekening. “Dat zegt wat over de financieel stabiele koers die we varen.” De accountant rekent de jaarcijfers nu door, waarna de jaarrekening aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Structureel resultaat positief

De gemeente startte 2019 met een begroot tekort van 1,5 miljoen euro op een totaal van 59,1 miljoen euro. Door minder bijstandsaanvragen, een onverwacht hogere algemene uitkering en doordat de leges voor de omgevingsvergunning meer opbrachten is het resultaat sterk verbeterd ten opzichte van de begroting. Naast vele kleinere meevallers waren er slechts enkele tegenvallers. Zo was de pensioenafdracht ruim een half miljoen hoger vanwege de fors lagere rekenrente en ook de uitgaven voor de jeugdzorg waren enkele tonnen hoger dan begroot. “Door tijdig maatregelen te nemen en ook het systeem van budgetoverheveling te beperken is het uiteindelijke tekort 375 duizend euro,” legt wethouder Bakker uit. “Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele posten, het structurele resultaat is 100 duizend euro positief. Dat is een mooi gegeven in deze tijd van afnemende budgetten en toenemende kosten,” vindt Bakker. Het tekort kan worden gedekt uit de algemene reserve.

Jeugdzorg

De accountant is nu bezig met de afrondende controles en met name bij de (regionale) jeugdzorg kunnen nog verschuivingen optreden. De inhoudelijke raadsbehandeling is op 28 mei 2020.