Drimmelen klaar voor 415 nieuwe woningen

7 okt 2021
Bouwlocatie E-Veld in Terheijden
Er zijn 415 nieuwe woningen in de maak, verspreid over de dorpen van de gemeente Drimmelen. Dit varieert van (bestemmings)plannen die al zover klaar zijn dat er gebouwd kan worden tot en met woningen die al in aanbouw zijn. Om het bouwtempo vast te houden komt er een gemeentelijk programma Wonen, om ook na 2022 de ambitie van 150 woningen per jaar te kunnen realiseren. Dit schrijft het college aan de gemeenteraad in de halfjaarlijkse Nieuwsbrief Wonen.

Starterslening

“We zijn blij dat er veel gebouwd wordt, want we zien een enorme behoefte aan woningen en de
markt speelt hier goed op in. De opgave voor de gemeente is wel om de juiste woningen te laten
bouwen,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “Ook starters en mensen met een kleine beurs willen
graag fijn wonen. Met die doelgroep houden we nadrukkelijk rekening bij maken en toetsen van de
plannen.” De gemeente biedt ook een starterslening voor kopers van hun eerste huis. Deze is
inmiddels al 45 keer verstrekt voor een totaalbedrag van 1,1 miljoen euro. Daarnaast is er een
duurzaamheidslening die zeker al 147 is gehonoreerd voor een bedrag van ruim 850.000 euro.

Piek in 2023

In de ontwerp Omgevingsvisie is een aantal mogelijke woningbouwlocaties benoemd. Ook is een
woningmarkt behoefteonderzoek uitgevoerd, wat deze maand met de gemeenteraad wordt
besproken. De Omgevingsvisie en het woononderzoek vormen de pijlers voor een nieuw op te stellen Programma Wonen. Wethouder Stoop: “Hiermee willen we de woningbouw op tempo houden en tegelijkertijd erop sturen dat voor de juiste doelgroepen wordt gebouwd.” Tussen 2020 en 2025 worden er naar verwachting 850 tot 1.000 nieuwbouwwoningen gebouwd met een piek van ruim 300 in 2023. In de periode 2025 tot 2030 is de bouw van nog eens 300 tot 450 woningen voorzien.

Schaars

Om de bouwambitie waar te maken zou de gemeente meer mensen moeten aanstellen voor “de
gehele woningbouwketen”, van de planontwikkeling (juridisch en civieltechnisch) tot de
vergunningverlening en toezicht bij de uitvoering en bouw. Omdat deze mensen schaars zijn – elke
gemeente voelt de druk van de woningmarkt – kan het zijn dat er vertraging optreedt in het
bouwtempo, zo waarschuwt het college. Wel werkt de gemeente aan een nieuwe manier van werken.
Wethouder Stoop: “Dat betekent dat we sommige dingen uit gaan besteden, maar ook dat we prioriteit geven aan grotere plannen zodat we meters kunnen maken. Dat betekent helaas dat kleinere plannen soms wat langer blijven liggen.”

Kansrijke locaties

“De kansrijke woningbouwlocaties zien wij vooral in Made, Terheijden, Wagenberg en Drimmelen
(landtongen in het havengebied),” schrijft het college in de nieuwsbrief. De brief bevat een overzicht per dorp van concrete bouwplannen en bijvoorbeeld van locaties die in de ontwerp Omgevingsvisie zijn aangeduid als plek waar mogelijk woningbouw kan plaats vinden, als de invulling passend is en aansluit op de behoefte van het dorp.
De nieuwsbrief Wonen - september 2021 is te vinden op deze website.