Drimmelen ondertekent convenant Energie A16

11 jul 2019
Op 3 april 2019 hebben vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening gezet onder een nieuw convenant ‘Energie A16’. Daarmee gaven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet wordt. De gemeente Drimmelen heeft in april het convenant nog niet ondertekend. Na de discussie in Drimmelen over de zonnevelden, was er meer tijd nodig voor het college om het gesprek over het convenant te voeren. Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen heeft inmiddels besloten het convenant te ondertekenen. Namens het college zal wethouder Vissers zijn handtekening zetten onder het convenant Energie A16.

Op dinsdag 9 juli 2019 heeft het college besloten om in het belang van de bewoners in de omgeving van de te bouwen windmolens in de clusters Zonzeel en Klaverpolder langs de A16 het convenant Energie A16 te ondertekenen. Het college staat hiermee voor een zorgvuldige nazorg voor én met de inwoners in het project Wind A16 en wil graag samen regie houden op toekomstige ontwikkelingen.

De burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om bij de ondertekening van het convenant duidelijk te zijn over hun standpunt ten aanzien van grootschalige zonnevelden en zullen daarom een bijlage toevoegen bij de ondertekening van het convenant waarin zij hun standpunt beschrijven.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en de provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, de ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De winsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze winsten worden ingezet om de energietransitie in het gebied te bevorderen.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Provincie Noord-Brabant

De gemeenten Breda, Moerdijk, Zundert en Drimmelen werken samen met de provincie Noord-Brabant aan de realisatie van 28 windmolens in een zone van 1 kilometer aan beide kanten van de snelweg A16. Het deel van deze zone dat ligt in de gemeenten Moerdijk en Drimmelen is op de bovenstaande kaart ‘wit’ aangegeven. De grijze rondjes op de kaart geven de plaats aan van 15 van de 28 geplande windmolens. Hiervan komen er 8 in de gemeente Drimmelen.