Geluidsberekeningen voor woningen langs rijksweg uitgevoerd in gemeente Drimmelen

27 aug 2020

Bericht van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In de gemeente Drimmelen is voor 15 woningen berekend wat het gemiddelde geluidniveau per jaar is. Op basis hiervan komt één woning in aanmerking voor gevelisolatieonderzoek.

Gedetailleerde geluidsberekeningen

Rijkswaterstaat heeft gedetailleerde geluidberekeningen uitgevoerd met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg zijn de uitkomsten te zien.

Welke woningen komen in aanmerking?

Voor 15 woningen in de gemeente Drimmelen is het gemiddelde geluidniveau per jaar berekend. Alleen wanneer het geluid aan de buitenzijde van een woning boven de saneringsdrempel van 65 decibel* uitkomt, dan moet Rijkswaterstaat volgens de wet bekijken hoe het geluid verminderd kan worden. De bewoners van de woning in de gemeente Drimmelen, waar het geluid boven de saneringsdrempel ligt, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Uitkomst berekening van alle woningen online

Voor alle woningen waarvoor het geluid is berekend, is de uitkomst van de berekening te zien in de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg. Ook van de woningen die niet voor geluidmaatregelen in aanmerking komen. Zoeken kan eenvoudig met postcode en huisnummer. Vragenstellers kunnen terecht bij de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Vervolgprocedure geluidmaatregelen

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de geluidmaatregelen die nu bekend zijn gemaakt, wordt in oktober dit jaar gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai, www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen. Na publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden in het plan.
Alleen de bewoners van de woningen, die voor geluidmaatregelen in aanmerking komen, krijgen dan een brief.

Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van € 900 miljoen ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning

*Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de pagina ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)’ van rijkswaterstaat.nl staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.