Gemeente Drimmelen houdt 2,5 miljoen over op jaarrekening 2017

12 jun 2018
De jaarrekening 2017 heeft een positief saldo. De gemeente houdt dit boekjaar € 2,5 miljoen over. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om van dit saldo € 1,4 miljoen te gebruiken voor doorgeschoven werkzaamheden voor onder andere onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheidsprojecten. Voor de openbare ruimte gaat het om onderhoud aan wegen (€ 550.000) en openbare verlichting (€ 240.000). Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 516.000 te reserveren voor jeugdzorg. Ten slotte stelt het college voor om het restant saldo van € 650.000 terug te geven aan de inwoners van gemeente Drimmelen. De teruggaaf zal ongeveer € 50 per huishouden zijn.

Met de jaarstukken 2017 legt het college beleidsmatig en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de uitvoering ervan. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Op 28 juni 2018 behandelt de raad de jaarrekening.

In 2017 heeft de gemeente veel zaken uitgevoerd en voorbereid, zoals:

Algemeen

De nieuwe gemeentelijke website is opgeleverd. Er is er een veiligheidscoördinator aangesteld voor meer veiligheid in de Biesbosch. Daarnaast zijn er een aantal trapveldjes aangelegd en twee speelbossen. Ook is een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. De raad heeft in 2017 een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteren van toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, verenigingen en clubs. Bijna 40 organisaties hebben een beroep gedaan op deze regeling. De gemeente heeft ook gezorgd voor verhoging van het mantelzorgcompliment en verlaging van de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen.

Per dorp

In Lage Zwaluwe is het project De Oudeweg afgerond. En de pontverbinding Lage Zwaluwe-Jacominaplaat is in exploitatie genomen (’t Leeuweveerke). In Terheijden is er een plan voor de centrumroute verder uitgewerkt samen met inwoners en partners. In Made is de aanleg van kunstgrasvelden afgerond en is de uitvoering van het Centrumplan voorbereid. In Hooge Zwaluwe is het voormalig gemeentehuis verkocht en zijn klimaatoplossingen voor basisschool de Schittering in beeld gebracht. In Drimmelen is een toeristische bestemming gevonden voor voormalige bassischool ’t Klaverblad. De speeltuin van het schoolplein is aangepast en openbaar gemaakt. In Wagenberg is Led-verlichting aangebracht in de Lageweg voor veilig fietsen. Het Van den Elsenplein is opnieuw ingericht en opgeknapt.

Met deze positieve jaarrekening sluit Drimmelen het jaar 2017 financieel gezond af.

Meer informatie