Gemeente Drimmelen scoort 6,7 bij inwonerpeiling Waarstaatjegemeente.nl

19 sep 2018
Gemeente Drimmelen scoort een ruime voldoende met het cijfer 6,7 van de inwoners voor al haar inspanningen. Dit cijfer is net iets hoger dan het oordeel over andere gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal (6,6) en gemeenten in Nederland (6,5).

In het voorjaar van 2018 is in de gemeente Drimmelen de inwonerpeiling waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd. De uitkomsten zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website www.waarstaatjegemeente.nl. (Onder dashboard, Drimmelen, burgerpeiling.) De respons op de enquête met 37% was heel hoog, in vergelijking met andere gemeenten en ten opzichte van een eerdere peiling in 2016 (27%).

Resultaten per dorp

De onderzoeksresultaten zijn ook uitgesplitst naar dorp. Over het algemeen zijn de inwoners van Drimmelen, Terheijden en Made het meest tevreden. De inwoners van Lage Zwaluwe zijn het minst tevreden. Bij eerdere peilingen was dat ook al zo.

Zorg en welzijn: hoge waardering en maatschappelijke betrokkenheid

Voor het thema zorg en welzijn krijgt de gemeente Drimmelen een 6,7 van de inwoners.

De inwoners van de gemeente Drimmelen zijn meer dan gemiddeld betrokken bij de gemeente waarin zij wonen. Dat blijkt ook uit de maatschappelijke deelname van inwoners van de gemeente Drimmelen. Er is een rijk verenigingsleven en 62% van de inwoners zijn hier actief in. Ook geven inwoners aan vrijwilligerswerk te doen (40%), mantelzorg te verlenen (44%) of hun buren te helpen (70%). Inwoners waarderen hun leven met een 8,0. De eigen gezondheid krijgt gemiddeld een 7,7. Ondanks deze mooie cijfers, geeft toch nog 14% van de inwoners aan zich soms of vaak eenzaam te voelen.

Woon- en leefklimaat: inwoners tevreden over hun buurt

Ook het woon- en leefklimaat krijgt van de inwoners een dikke voldoende met het cijfer 6,6.

75% van de inwoners geeft aan niet weg te willen uit hun buurt omdat ze zich er thuis voelen en winkels en scholen dichtbij zijn. Buurtbewoners gaan prettig met elkaar om. Er is weinig kapot in de leefomgeving. Wel geeft bijna 50% van de inwoners aan dat het onderhoud aan groen, wegen en stoepen beter kan. Het grootste deel van de inwoners is tevreden over voorzieningen voor gezondheid, sport, openbaar vervoer en spelen. 87% van de inwoners zegt zich meestal of altijd veilig te voelen in hun buurt.

Relatie inwoner – gemeente: voldoende ruimte voor eigen initiatieven

De relatie tussen inwoners en de gemeente scoort een totaalcijfer van 6,2.

De inwoners geven aan meer vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur. Dit steeg ten opzichte van 2016 met 3%. Iets minder tevreden zijn de inwoners over de gemeente als het gaat om luisteren naar de mening van inwoners, dit daalde met 2%. De gemeente Drimmelen doet het ten opzichte van andere gemeenten wel goed bij de stelling ‘De gemeente betrekt inwoners voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen’. In de gemeente Drimmelen is 39% van de inwoners het helemaal eens met deze stelling, tegenover 27% van de inwoners bij andere gemeenten. Ook vindt 42% van de inwoners van Drimmelen dat de gemeente inwoners voldoende ruimte geeft om eigen ideeën te realiseren. Bij andere gemeenten is dat maar 33% van de inwoners. Ten slotte zijn de inwoners van Drimmelen in 2018 meer tevreden over het handhaven van de regels en zich flexibel opstellen als dat nodig is.

Dienstverlening van de gemeente: waardering voor contact met de gemeente

De gemeentelijke dienstverlening krijgt een ruime voldoende met een 6,7. Inwoners van de gemeente Drimmelen zijn tevreden over het contact dat ze hebben met de gemeente en de dienstverlening via de balie en digitale faciliteiten. 81% van de inwoners vond het aanvragen of het voorleggen gemakkelijk. Ook vindt meer dan 75% van de inwoners dat de medewerker hun vragen zo goed mogelijk beantwoord heeft en voldoende deskundig is. Plus dat de ontvangen informatie juist en volledig was en dat hun vraag binnen een acceptabele tijd afgehandeld werd. Als aandachtspunt neemt de gemeente Drimmelen mee dat minder dan 50% van de inwoners aangenaam verrast werd door de service die de medewerker verleende. De digitale dienstverlening van de gemeente Drimmelen scoort relatief hoog met een 6,8.

Informatie en communicatie: ruime voldoende voor informatievoorziening

De bewoners zijn tevreden over de informatie die de gemeente verstrekt. Gemiddeld wordt de communicatie en voorlichting van de gemeente Drimmelen met een 6,7 beoordeeld.

Het best gelezen worden de huis-aan-huis krant ’t Carillon en de website drimmelen.nl. ’t Carillon wordt het meest positief gewaardeerd en is voor bewoners ook het meest gewenste medium voor gemeentelijke informatie. De gemeentegids komt op de tweede plaats. Het gebruik van de facebookpagina van de gemeente is relatief het meest gestegen. Ook nieuwe digitale media scoren goed. Drie op de tien bewoners heeft wel behoefte aan meer informatie, vooral over grote projecten.

Bewonersbijeenkomsten: minder mensen gaan, helft tevreden over inhoud
De gemeente Drimmelen organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Mensen gaan voornamelijk naar die bijeenkomsten om geïnformeerd te worden door de gemeente over plannen in hun buurt. Het afgelopen jaar was dat 12% van de bewoners In 2016 waren dit meer mensen, namelijk 18% van de inwoners. 50% van de inwoners die het afgelopen zijn gegaan is tevreden over de informatiebijeenkomst.

Aandachtspunten

Gemeente neemt de onderzoeksresultaten en opmerkingen van inwoners ter harte. De punten waar de gemeente minder goed op scoort zijn voor een deel al opgenomen in het coalitieakkoord als actiepunt. Bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en groen. Andere constateringen neemt de gemeente mee in de ontwikkeling van nieuw beleid. Bijvoorbeeld om eenzaamheid nog meer terug te dringen. Of nog meer aandacht te geven aan communicatie over grote projecten.