Herinrichting Oude Haven Drimmelen en omgeving

Aanleiding

Na het besluit om de ruimtelijke kwaliteit van de Oude Haven in Drimmelen te verbeteren is in juni 2018 gestart met het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte van de Oude Haven, aangevuld met een ontwerp voor het parkeerterrein aan de Dorpsstraat/Biesboschweg en het parkje in Drimmelen. Dat eerste ontwerp is op maandag 17 juni 2019 door de gemeente gepresenteerd tijdens een bewonersavond. De aanwezigen hebben uitgebreid gereageerd op de voorstellen. Veel van de voorstellen zijn verwerkt in de uiteindelijke plannen.

De plannen bestaan uit de volgende onderdelen:

Periode juli – september 2020:

Nieuw parkeerterrein Dorpsstraat/Biesboschweg

Uit het in 2017 gehouden parkeeronderzoek in de havens van Drimmelen, bleek een structureel tekort aan parkeerplaatsen in de Oude Haven. Het college heeft daarop besloten een nieuw parkeerterrein aan te leggen op het voormalige WSG-terrein. Het nieuwe parkeerterrein krijgt de in- en uitrit aan de Biesboschweg, zodat de Dorpsstraat niet belast wordt. De rode beuk op het terrein blijft staan en wordt tijdens de werkzaamheden extra goed “ingepakt” ter bescherming. Het kunstwerk “Achterwaaisteven” wordt tijdelijk opgeslagen om na de werkzaamheden op ongeveer dezelfde locatie teruggeplaatst te worden. Het nieuwe parkeerterrein biedt 81 extra parkeerplaatsen.

T-Splitsing Biesboschweg

Direct na de aanleg van het nieuwe parkeerterrein wordt de ‘rotonde’ (die geen rotonde is) in de driesprong/verbindingsweg Biesboschweg - Dorpsstraat verwijderd. De driesprong wordt vervangen door een visueel “plateau” (dus zonder hoogteverschil) met okergele betonstraatstenen en een voetgangersoversteekplaats. Door het vervallen van de ‘rotonde’ kan de verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Biesboschweg worden versmald. Hierdoor wordt het zwaar verkeer (vrachtwagens en bussen) gedwongen om via jachthaven De Biesbosch te rijden. De 3 moderne lantaarnpalen langs de Dorpsstraat worden vervangen door de klassieke lantaarnpalen, die in het dorp staan.

Riolering parkeerterrein

Voor de afvoer van hemelwater vanaf het nieuwe parkeerterrein wordt een nieuwe riolering aangelegd onder de Dorpsstraat met een nieuw lozingspunt op het oppervlaktewater achter de Dorpsstraat. De werkzaamheden kunnen een bepaalde mate van overlast geven, maar de woningen zelf blijven ten alle tijden bereikbaar. Tevens komen in de buitenbocht van de Dorpsstraat twee nieuwe trottoirkolken.

Bushalte, frietkraam en bestaande parkeerplaatsen

Uiteraard komt de bushalte weer terug. De frietkraam blijft staan waar die nu staat. Indien er straks een bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd, kan de frietkraam naar de overkant van de straat. Voor het einde van dit jaar zal het voorontwerp bestemmingsplan ter visie worden gelegd. De kraam komt dan nabij de bushalte te staan, zodat de rode beuk geen schade ondervindt. In de Dorpsstraat langs het nieuwe parkeerterrein richten we de bestaande parkeerplaatsen opnieuw in. Dat worden in totaal 6 parkeerplaatsen.

Periode november 2020 – april 2021:

Wandelpromenade

De wandelpromenade vormt de kern van het nieuwe ontwerp en geeft de grootste kwaliteitsimpuls aan de Oude Haven. Deze promenade omarmt het openbare deel van de Oude Haven en verbindt de voorzieningen in de Oude Haven met elkaar. Het versterkt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de (verhuur)bedrijven, de horecagelegenheden en de steigers van de Vereniging Oude Haven. De promenade wordt uitgevoerd in dezelfde natuursteen als in de Herengracht, met gezaagde stenen in de loper en ongezaagde stenen aan weerszijden. Dit levert een rustig beeld op met een mooie nuancering. Langs de wandelpromenade komen aan de waterkant lantaarnpalen die identiek zijn aan de klassieke lantaarnpalen aan de Herengracht en Dorpsstraat in Drimmelen. Op diverse locaties aan de wandelpromenade komen zitbanken, gemaakt van de houten steigerpalen die in de Oude Haven hebben gestaan. De wandelpromenade is autovrij en biedt ruimte en gelegenheid voor terrassen bij de horecagelegenheden, hetgeen de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van de Oude Haven vergroot.

Havenkade

Deze weg is een erftoegangsweg, die diverse bedrijven ontsluit. Deze weg krijgt een functionele inrichting. De Havenkade wordt aan de westzijde afgesloten voor doorgaand verkeer. En de de oostzijde krijgt in de herinrichting duidelijk herkenbare parkeervakken, zodat er ook gehandhaafd kan worden.

Parkje

Tussen de Biesboschweg en de Dorpsstraat ligt een strook grond die onder meer wordt gebruikt als hondenuitlaatplaats (met opruimplicht) en de jeu-de-boulesbaan. Herinrichting van het parkje met mooie beplanting, banken en goed toegankelijke wandelpaden levert een overzichtelijke en aantrekkelijke woonomgeving op, die een meerwaarde vormt voor Drimmelen.

Periode november 2021 – april 2022:

Biesboschweg

Aan de Biesboschweg wordt het smalle trottoir vervangen door langsparkeerplaatsen. Voetgangers krijgen een aantrekkelijkere route over de wandelpromenade op de Havenkade.

Contactpersoon

Projectleider voor de herinrichting Oude Haven is Bert Koekkoek, bkoekkoek@drimmelen.nl