Huishoudboekje gemeente Drimmelen op orde

18 jun 2019
Uit de voorjaarsnota 2019 die opgesteld is door het college van burgemeester en wethouders blijkt dat de gemeente Drimmelen het huishoudboekje op orde heeft en structureel uit de rode cijfers blijft. Door een aantal maatregelen te nemen en door ontvangen geld van het Rijk uit het gemeentefonds is het tekort van 1 miljoen euro vrijwel opgelost. Met de voorjaarsnota geeft het college informatie over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2019. Op deze manier legt het college verantwoording af aan de raad. De kadernota is de opmaat naar de jaarlijkse begroting. Die komt in het najaar.

Volop aandacht voor de kernen

Zo worden dit jaar de activiteiten in de buitenhaven Lage Zwaluwe nog afgerond en wordt gestart met de fietsstraat aan de Parallelweg in Wagenberg. Daarnaast is er subsidie aangevraagd om aan de slag te gaan met de Hamseweg.
In Terheijden worden de werkzaamheden in de Molenpolder rond de Huijgensstraat afgerond en gaan we verder met het realiseren van woningbouw op het E-veld en komt er een scenario voor de Schans. Verder starten de werkzaamheden rondom de herinrichting van de centrumroute in Terheijden.
Begin deze zomer start de pilot zelfrijdend vervoer in Drimmelen en worden er rondom de haven extra parkeerplaatsen aangelegd.  
In Made gaan we verder met het centrumplan, de rioolvervanging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat. Tevens wordt er verder gewerkt aan de woningbouwplannen aan de Kastanjelaan.
De bomenkaart Hooge Zwaluwe, waarop waardevolle bomen in de gemeente terug te vinden zijn komt gereed. Daarna wordt het project verder uitgerold in de andere kernen. Voor de omleidingsroute Zoutendijk zullen de vervolgstappen gezet worden.

Lopende projecten

Voor het project breedbandinternet buiten de kernen wordt er na de zomer geïnventariseerd wie een aansluiting wil zodat een externe partij kan beginnen met de aanleg. We blijven volop werken aan de warmtevisie en de gezamenlijke aanpak rondom de energietransitie met de Regionale Energie Strategie (RES). Toegankelijkheid blijft een terugkerend thema binnen de gemeente Drimmelen. Ook zijn we volop bezig met de Omgevingswet en de omgevingsvisie. In het najaar werken we samen met belanghebbenden de toekomstvisie uit en komt er een ambitieplan dienstverlening.

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in de gemeente Drimmelen dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.

Zorg en ondersteuning

Als gemeente zijn we benieuwd naar de gevolgen van het lagere abonnementstarief (Wmo) en de maatwerkvoorziening hulp bij het huishuishouden. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) krijgt een nieuw onderkomen en kijken we naar de onderwijshuisvesting in combinatie met de integrale kindcentra (IKC’s). De inclusieve samenleving vordert en we houden de vinger aan de pols met de schuldhulpverlening. De zwembaden binnen de gemeente worden volgens schema opgeknapt en Plexat en De Cour krijgen na de zomer nieuwe beheerders

Kadernota: wensen voor de toekomst

In de kadernota staan de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2020. De gemeente Drimmelen voorziet positieve begrotingssaldi voor de volgende jaren en is volop in beweging om samen met haar inwoners de vele ambities te realiseren. Op 4 juli vindt de raadsvergadering plaats waar de voorjaarsnota en de kadernota op de agenda staan.