Indienen initiatiefverzoek omgevingswet

Heeft u (bouw)plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan of het tijdelijke omgevingsplan? Dan kunt u een verzoek tot medewerking indienen om af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan te herzien. Dit heet een initiatiefverzoek.

Stap 1: Voorbespreking

Voordat u een verzoek indient, is het verstandig om het initiatief eerst bij de gemeente Drimmelen te melden en te bespreken. Wij noemen dit de voorbespreking. Tijdens deze voorbespreking wordt:

 • bekeken of het plan misschien met een kleine aanpassing toch in het bestemmingsplan is in te passen.
 • op hoofdlijnen bekeken met welke zaken u rekening moet houden bij het opstellen van het initiatief verzoek. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan globale zaken zoals stedenbouwkundige inpassing, parkeren en geluid, maar bijvoorbeeld ook aan ontwikkelingen die in de omgeving van het plan spelen.
 • bekeken op welke wijze de buurt het beste betrokken kan worden bij de plannen (‘omgevingsgesprek). Zie hiervoor ook de handreiking participatie (wordt nog toegevoegd).
 • een eerste inschatting gemaakt of afwijking, wijziging of herziening van het bestemmingsplan voor uw plan kansrijk is.

Tijdens deze voorbespreking kan sprake zijn van een persoonlijk gesprek tussen u en een deskundigen van de gemeente Drimmelen, uiteraard kan dat ook op de locatie van het initiatief.

Het aanmelden van een initiatief voor de voorbespreking kan telefonisch (14 0162) of digitaal via omgevingsvergunning@drimmelen.nl. Daarbij geeft u in ieder geval de volgende informatie door:

 • wat wilt u doen;
 • waar wilt u dat doen
 • de omvang van het plan.

Graag bij het aanmelden aangeven dat het gaat om een voorbespreking voor ruimtelijk initiatieven.

De voorbespreking is gratis.

Stap 2: initiatiefverzoek indienen

Na de voorbespreking kiest u zelf of en hoe u verder gaat. U kunt een initiatiefverzoek indienen. In het ruimtelijk initiatievenoverleg zal uiteindelijk een advies worden gegeven over de haalbaarheid van uw initiatief.

Als u besluit een verzoek in te dienen, dan kun u dit schriftelijk indienen bij de gemeente Drimmelen. U kunt daarvoor bijgaand formulier gebruiken.

Het verzoek dient in ieder geval de volgende stukken te bevatten:

 • een ingevuld ‘Formulier indienen initiatief’;
 • een situatieschets of kadastraal kaartje van betreffende locatie op schaal;
 • een goede beschrijving van de huidige situatie van het object en/of de locatie (inclusief foto’s van de omgeving en bebouwing, vooral die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte);
 • eventueel verduidelijkt met (schets)tekening van het (bouw)plan en zijn directe omgeving en gevels en doorsneden;
 • een beschrijving wat u precies voor ogen heeft;
 • relevante achtergronden bij de totstandkoming van het verzoek;
 • eigendomssituatie, huidig en toekomstig.

Het formulier en de beschrijving van het plan kunt u opsturen naar:

Gemeente Drimmelen, ter attentie van College van burgemeester en wethouders,
Postbus 19, 4920 AA Drimmelen.
U kunt het formulier uiteraard ook mailen naar:  omgevingsvergunning@drimmelen.nl.

Houd er rekening mee dat de stukken die u opstuurt in principe openbaar zijn. Mensen kunnen deze in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij ons opvragen.

Stap 3: Behandeling van uw verzoek

Uw initiatief wordt vanuit verschillende invalshoeken (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, water, groen en milieu) beoordeeld en besproken in het “Periodiek intern afstemmingsoverleg”. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling volgt een advies met een standpunt.

Wij streven ernaar binnen 1 week na behandeling in het overleg ons advies op het verzoek aan u kenbaar te maken.

Stap 4: Start procedure afwijking of wijziging bestemmingsplan of tijdelijk omgevingsplan

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke (ruimtelijke) procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende.

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de doorlooptijd van uw initiatief, kunnen wij u een procedure conform de Omgevingswet adviseren. Er zijn dan twee instrumenten:

 • u vraagt een omgevingsvergunning aan voor één of meerdere ‘omgevingsplanactiviteiten’ (Opa’s). Als uw aanvraag in strijd is met het tijdelijke omgevingsplan, kunnen wij overwegen om af te wijken van het beleid fysieke leefomgeving. In dat geval kan er ‘buitenplans’  worden afgeweken waardoor we spreken van een ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (Bopa).
   
 • U vraagt een wijziging van het tijdelijke omgevingsplan aan. Met behulp van een wijziging van het Omgevingsplan kan het beleid voor de fysieke leefomgeving zo worden aangepast, dat dit een ruimtelijk project binnen een deelgebied mogelijk maakt. Dit instrument is bedoeld voor grotere en meer globale plannen.

Kosten

Het advies op uw initiatief is kosteloos.

Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek, zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Bezwaar/beroep

Het advies over uw initiatief is geen formele beslissing. Er is dan ook geen bezwaar of beroep mogelijk tegen de uitkomst hiervan.