Inkoop hulp bij het huishouden

Contractering Hulp bij het Huishouden

De samenwerkende gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben in 2016 een bestuurlijke aanbestedingsprocedure voor de levering van Hulp bij het Huishouden 2017 (en verder) doorlopen. Per 1 januari 2020 heeft gemeente Oosterhout zelfstandig een contract voor Hulp bij het Huishouden afgesloten via een doorlopen aanbestedingsprocedure. Onderstaande informatie geldt dus vanaf 1 januari 2020 voor de gemeenten Altena, Geertruidenberg en Drimmelen.

Open House procedure Wmo Huishoudelijke ondersteuning ADG gemeenten

De ADG gemeenten zijn de volgende 3 gemeenten: gemeente Altena, gemeente Drimmelen en gemeente Geertruidenberg. Deze drie gemeenten zijn bezig met het inkoopproces via een Open House procedure voor de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning (Zorg in Natura) ingaande per 1 januari 2021.

Wat is een Open House procedure?

Een Open House procedure is een doorlopend proces dat te allen tijde toegankelijk is voor Aanbieders die zich aanmelden voor een overeenkomst, mits zij aan alle vooraf gestelde uitgangspunten en condities voldoen, zoals vastgelegd in de overeenkomst.

De globale procedure voor dit Open House traject is als volgt:

1.    Keuze Open House – februari t/m mei 2020
2.    Inhoudelijke kern van het contract bepalen – mei / juni 2020
3.    Marktconsultatie (digitaal) – mei 2020
4.    Besluitvorming intern uitgangspunten – juli 2020
5.    Vertaling uitgangspunten naar concrete inhoud contract – juni/juli 2020
6.    Juridische check intern – juli 2020
7.    Marktconsultatie inclusief opvraag rekentool (digitaal) – juli/augustus/september 2020
8.    Besluitvorming totaal – oktober 2020
9.    Ondertekening  - november 2020
10.    Overgangsperiode (indien nodig) – december 2020 / januari / februari 2021

Indien u huidige Aanbieder bent bij de gemeenten voor Wmo HbH, dus als u als Aanbieder heden gecontracteerd bent bij de drie gemeenten, wordt u via de mail op de hoogte gehouden van de vorderingen in dit proces. 

Indien u geen huidige Aanbieder bent bij deze gemeente, maar u heeft wel interesse, kunt u dit via een mail aan contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl kenbaar maken. Vervolgens krijgt u alle stukken toegestuurd en wordt u op de hoogte gehouden van het proces.

Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. Coronavirus - betaling dienstverlening


Geachte Zorgaanbieder,
Op 23 maart jl. heeft u reeds een bericht van ons ontvangen aangaande de 'vragen en antwoorden', geplaatst op de website van gemeente Oosterhout. Deze 'vragen en antwoorden' hebben als doel antwoorden te geven op de contractuele Wmo Begeleiding- en Hulp bij het Huishouden-aangelegenheden met betrekking tot de huidige situatie in verband met het Corona-virus.
Deze 'vragen en antwoorden' zijn aangevuld, zie onderstaand document.

Deze aangevulde vragen en antwoorden zijn ook op de website van gemeente Oosterhout gezet, door middel van een link naar: https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-...

Als u vragen heeft, die nog niet vermeld staan, dan kunt u uw vraag of vragen stellen via het e-mailadres:  contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl en vervolgens worden deze in behandeling genomen.

Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze periode.

Aanbestedingsprocedure 2016

De gemeenten hadden de huidige dienstverleners uitgenodigd voor het bestuurlijke aanbestedingstraject. Iedere dienstverlener die geen huidige dienstverlener was, maar wel de intentie had om vanaf 2017 de Hulp bij het Huishouden te willen leveren in deze gemeenten, heeft dit kenbaar kunnen maken. Wilt u in aanmerking komen voor een contract, dan kunt u een bericht sturen naar het volgende emailadres: contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

Deze aanbesteding is tevens via Tenderned gepubliceerd.

Procesovereenkomst en Basisovereenkomst 2017

Eind 2016 is het aanbestedingstraject succesvol afgerond. De Procesovereenkomst, Basisovereenkomst en bijbehorende bijlagen zijn in gezamenlijkheid opgesteld. De overeenkomsten staan tweemaal per jaar open voor ondertekening, te weten 1 januari en 1 juli. Tot 1 december en 1 juni kunt u zich respectievelijk melden voor ondertekening per 1 januari en per 1 juli, mits u voldoet aan de gestelde eisen en akkoord bent met alle artikelen in het contract.

Contractstukken


De volgende bewijsstukken worden, naast de getekende contractstukken, gevraagd:

  • een gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 6 maanden);
  • een non-faillissementsverklaring (let op: deze kan men opvragen bij de Kamer van Koophandel, dit hoeft niet via de rechtbank, mag wel) (niet ouder dan 6 maanden);
  • een verklaring van de belastingdienst (niet ouder dan 6 maanden);
  • een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden).

Fysieke overlegtafel

De laatste FOT van 2019 heeft plaatsgevonden op 12 november 2019. De data voor 2020 zijn op te vragen via emailadres:  contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

Digitale overlegtafel

U hoeft als dienstverlener niet verplicht deel te nemen aan de fysieke overlegtafels. U kunt ook deelnemen via de digitale overlegtafel. De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen via de Fysieke overlegtafel toch geïnformeerd te houden en via deze weg hun suggesties en ideeën te ontvangen. Tevens biedt de Digitale overlegtafel voor andere partijen de gelegenheid om met suggesties te komen voor de inhoudelijke discussies van de Fysieke overlegtafels. U kunt meepraten via dit emailadres: contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

Vergaderstukken


2019

 


 

2018

 

2017