Kandidaatstelling

Elke politieke partij stelt een kandidatenlijst op die vervolgens wordt ingeleverd bij het hoofdstembureau. Het inleveren van de kandidatenlijst noemen we de kandidaatstelling. De kandidaatstelling vindt altijd 43 dagen voor de verkiezingen plaats.

Datum

Op maandag 31 januari 2022 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Drimmelen plaats.

Tijdvak en adres

Op die dag kunnen bij team Verkiezingen (aan Park 1, 4921 BV in Made) bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnnummer 140162 of via email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl

De benodigde formulieren

Voor partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad van Drimmelen geldt:

  1. kandidatenlijst (model H1).
  2. Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1).
  3. Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9).
  4. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat (voor- en achterkant i.v.m. Burgerservicenummer, BSN).
  5. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar.

Voor partijen die geen deel uitmaken van de gemeenteraad van Drimmelen geldt als extra:

  1. tenminste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4): méér is wenselijk.
  2. Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14).

Eventueel:

  1. vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de deelnemende gemeente wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Drimmelen gaan wonen.
  2. H3-1 formulier: waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert).
  3. H3-2 formulier: verklaring van gemachtigden (van meerdere groeperingen) waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst inlevert.

Waarborgsom

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL92 BNGH 0285074520 ten name van gemeente Drimmelen (Verkiezingen), tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. De waarborgsom dient uiterlijk op 17 januari 2022 op de rekening van de gemeente te staan.

OSV

Tevens verzoeken wij u om, naast de ingevulde formulieren, ook een bestand uit de software (Ondersteunende Software Verkiezingen -OSV) op USB-stick aan te leveren.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Verkiezingen, via email backofficeburgerzaken@drimmelen.nl