Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

U komt niet altijd voor kwijtschelding in aanmerking.

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt. 

Ook krijgt u geen kwijtschelding als u op het moment van de dagtekening van de aanslag volgens de normen deze aanslag uit uw inkomsten of uit uw vermogen had kunnen voldoen. 

Bovendien krijgt u ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen: 

 •  U heeft het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist ingevuld;
 •  U heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd;
 •  U heeft het verzoek om kwijtschelding niet via het vereiste formulier gedaan;
 •  Er bestaat vermoeden dat er bij u onwil in het spel is om te betalen;
 •  Het feit dat u niet kunt betalen aan uzelf te wijten is;
 •  Er is sprake van sterk wisselende inkomens;
 •  U beschikt over "positieve vermogensbestanddelen";

Als u een aanvraag om kwijtschelding heeft ingediend en de betalingscapaciteit is berekend, ontvangt u schriftelijk een besluit.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende heffingen.

U kunt alleen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen wanneer u geen vermogen heeft en niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke heffingen te kunnen betalen. De gemeente Drimmelen beoordeelt iedere aanvraag om kwijtschelding apart op basis van de landelijke berekeningsgrondslag. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is alleen mogelijk voor:
 

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting

Geen kwijtschelding wordt verleend voor alle aanslagen voor bijvoorbeeld: 
 

 • leges
 • begraafplaatsrechten
 • parkeerbelasting
 • toeristenbelasting e.d.

Waterschap Brabantse Delta is een samenwerking met de gemeente Drimmelen aangegaan voor de kwijtschelding van belastingen. Als de gemeente kwijtschelding verleend is deze eveneens van toepassing op de aanslag waterschapslasten van Brabantse Delta. De gemeente Drimmelen draagt zorg voor uitwisseling van deze informatie, waarbij de privacyregels in acht worden genomen.

Inkomenstoets

Bij de beoordeling van een verzoek wordt gekeken naar uw inkomen. Ook het inkomen van uw eventuele echtgenoot of partner telt mee, het gaat dus om het gezamenlijk inkomen.

Onder inkomen wordt onder ander verstaan: loon/salaris, voorlopige teruggave belastingdienst, spaarloon, vakantiegeld, uitkeringen, pensioen, alimentatie, bijverdiensten, kamerhuur, kostgeld, rente en dividend.
Kinderbijslag, teruggave kinderkorting en huursubsidie worden niet als inkomen gezien.

Berekening betalingscapaciteit

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, wordt uw betalingscapaciteit berekend. U heeft betalingscapaciteit wanneer er een positief verschil is tussen uw netto inkomen en bepaalde uitgaven, verminderd met het normbedrag kwijtschelding. Van dit verschil wordt 80% in aanmerking genomen.

Netto woonlasten

Bij de inkomensberekening wordt rekening gehouden met een aantal uitgaven van de aanvrager. Deze uitgaven worden van het netto inkomen afgetrokken.

Het betreft:

 • netto woonlasten: dit is de kale huur verminderd met de ontvangen huurtoeslag en de normhuur welke afhankelijk is van de gezinssituatie
 • betaalde alimentatie
 • ziektekostenpremie verminderd met de ontvangen zorgtoeslag en de zorgnorm
 • aflossing van bepaalde belastingschulden of van de aflossing van een afgesloten lening hiervoor

Normbedragen kwijtschelding
Of kwijtschelding kan worden verleend, is afhankelijk van het aanwezige inkomen en vermogen op het moment dat om kwijtschelding wordt verzocht. De normbedragen kwijtschelding worden afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud.

Vermogenstoets

Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen van uzelf en eventuele echtgenoot of partner.

Tot vermogen wordt onder andere gerekend:

 • saldi op bank- en/of girorekening(en) en spaar(loon)rekening(en)
 • inboedel
 • auto/motor/caravan/boot
 • garage/stuk grond
 • eigen woning (de woz-waarde verminderd met de hypotheekschuld)
 • vorderingen

Onder vermogen valt niet:

 • inboedel voor zover deze niet meer waard is dan € 2.269,00
 • een auto die absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het beroep
 • een auto die minder waard is dan € 2.269,00
 • een tegoed op bank- en/of girorekening(en) tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto-woonlasten en de premie zorgverzekering
 • geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de Wet Studiefinanciering is ontvangen;
 • een extra vrijlating van € 2.269,00 per persoon als u 65 jaar of ouder bent

Als u schulden heeft

Schulden mogen alleen op uw bezittingen in mindering worden gebracht als het gaat om schulden die hoger op de ranglijst staan dan belastingschulden. Het gaat hier voornamelijk om hypotheekschulden. 

Deze toelichting bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De normbedragen (ook de genoemde bedragen in de tekst) kunnen per halfjaar worden aangepast.

Automatische kwijtschelding

Als U toestemming geeft, vragen wij aan het Inlichtingenbureau van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid of er belemmeringen zijn om in aanmerking te komen voor automatische kwijtschelding. Als dit niet het geval is krijgt u van ons het bericht dat het indienen van een aanvraagformulier achterwege kan blijven.