Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. Niet iedereen heeft recht op kwijtschelding, daarvoor dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Heeft u vragen? Bel ons: 14 0162 (geen kengetal)

U komt alleen in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen wanneer u niet voldoende inkomen heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, en ook geen vermogen. Iedere aanvraag om kwijtschelding wordt apart beoordeeld op basis van de landelijke regels. Kwijtscheldingsregels zijn wettelijk vastgelegd in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering.

U krijgt ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen: 

 •  U heeft het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist ingevuld.
 •  U heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet ingeleverd.
 •  U heeft het verzoek om kwijtschelding niet via het vereiste formulier gedaan.
 •  Er bestaat vermoeden dat er bij u onwil in het spel is om te betalen.
 • Het feit dat u niet kunt betalen aan uzelf te wijten is.
 • Er is sprake van sterk wisselende inkomens.
 •  U beschikt over "positieve vermogensbestanddelen".

Als u een aanvraag om kwijtschelding heeft ingediend en de betalingscapaciteit is berekend, ontvangt u schriftelijk een besluit.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is alleen mogelijk voor:

 • rioolheffing
 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting

Waterschapsbelasting

Waterschap Brabantse Delta is een samenwerking met de gemeente Drimmelen aangegaan voor de kwijtschelding van belastingen. Als de gemeente kwijtschelding verleent, is deze eveneens van toepassing op de aanslag waterschapslasten. De gemeente Drimmelen draagt zorg voor uitwisseling van deze informatie, waarbij de privacyregels in acht worden genomen.

Voor het aanvragen van kwijtschelding vult u het onderstaande kwijtscheldingsformulier gemeentelijke belastingen in.

Het ingevulde aanvraagformulier mét de gevraagde bewijsstukken kunt u

 • per post versturen naar Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made;
 • inleveren in een dichte envelop bij de receptie van het gemeentehuis, Park 1 in Made.
 • Per mail insturen: gemeente@drimmelen.nl

Automatische kwijtschelding

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook.
Als u op het aanvraagformulier toestemming geeft, vragen wij aan het Inlichtingenbureau van het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid of er belemmeringen zijn om in aanmerking te komen voor automatische kwijtschelding. Als dit niet het geval is krijgt u van ons het bericht dat het indienen van een aanvraagformulier achterwege kan blijven. Meer informatie over deze werkwijze kunt u vinden op www.inlichtingenbureau.nl.

Wat wordt meegenomen in de beoordeling?

 

Inkomenstoets

Bij de beoordeling van een verzoek wordt gekeken naar uw inkomen. Ook het inkomen van uw eventuele echtgenoot of partner telt mee, het gaat dus om het gezamenlijk inkomen.
Onder inkomen wordt onder andere verstaan: loon/salaris, voorlopige teruggave belastingdienst, vakantiegeld, uitkeringen, pensioen, alimentatie, bijverdiensten, kamerhuur, kostgeld, rente en dividend.
Kinderbijslag en huursubsidie worden niet als inkomen gezien.

Berekening betalingscapaciteit

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, wordt uw betalingscapaciteit berekend. U heeft betalingscapaciteit wanneer er een positief verschil is tussen uw netto inkomen en bepaalde uitgaven, verminderd met het normbedrag kwijtschelding. Van dit verschil wordt 80% in aanmerking genomen.

Netto woonlasten

Bij de inkomensberekening wordt rekening gehouden met een aantal uitgaven van de aanvrager. Deze uitgaven worden van het netto inkomen afgetrokken.

Het betreft:

 • netto woonlasten: dit is de kale huur verminderd met de ontvangen huurtoeslag en de normhuur die afhankelijk is van de gezinssituatie
 • betaalde alimentatie
 • ziektekostenpremie verminderd met de ontvangen zorgtoeslag en de zorgnorm
 • aflossing van bepaalde belastingschulden of van de aflossing van een afgesloten lening hiervoor

Normbedragen kwijtschelding
Of kwijtschelding kan worden verleend, is afhankelijk van het aanwezige inkomen en vermogen op het moment dat om kwijtschelding wordt verzocht. De normbedragen kwijtschelding worden afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud.

Vermogenstoets

Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen van uzelf en eventuele echtgenoot of partner.

Tot vermogen wordt onder andere gerekend:

 • bedragen op bank- spaar- en beleggingsrekening(en) 
 • inboedel
 • auto/motor/caravan/boot
 • garage/stuk grond
 • eigen woning (de woz-waarde verminderd met de hypotheekschuld)
 • vorderingen

Onder vermogen valt niet:

 • inboedel voor zover deze niet meer waard is dan € 2.269,00
 • een auto die absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het beroep
 • een auto die minder waard is dan € 2.269,00
 • een tegoed op bank- en/of girorekening(en) tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding vermeerderd met de netto-woonlasten en de premie zorgverzekering
 • geld dat als renteloze of rentedragende lening op grond van de Wet Studiefinanciering is ontvangen;
 • een extra vrijlating van € 2.269,00 per persoon als u 65 jaar of ouder bent

Als u schulden heeft

Schulden mogen alleen op uw bezittingen in mindering worden gebracht als het gaat om schulden die hoger op de ranglijst staan dan belastingschulden. Het gaat hier voornamelijk om hypotheekschulden. 

Deze toelichting bevat algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De normbedragen (ook de genoemde bedragen in de tekst) kunnen per halfjaar worden aangepast.

Automatische kwijtschelding

Als U toestemming geeft, vragen wij aan het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er belemmeringen zijn om in aanmerking te komen voor automatische kwijtschelding. Als er geen belemmeringen zijn en u in aanmerking komt voor automatische kwijstschelding, krijgt u van ons het bericht dat het indienen van een aanvraagformulier achterwege kan blijven.