Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Drimmelen

28 jun 2021
Meer focus op lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Drimmelen is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. Drie belangrijke punten binnen dat vernieuwde beleid zijn: lokaal inkopen, social return en duurzaamheid. Nu het beleid is vastgesteld gaat de gemeente aan de slag met de uitwerking van deze punten voor de praktijk.

Wethouder Harry Bakker: “Het inkoopbeleid van Drimmelen ontwikkelt zich en gaat mee met de
actualiteit. Met een inkoopvolume van ruim 15 miljoen per jaar is dat belangrijk voor de (lokale)
ondernemers én de gemeentelijke organisatie, zodat er gezamenlijk mooi resultaat kan worden
behaald!”

Beleid onder de loep genomen en vernieuwd

Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Drimmelen onder de loep genomen en vernieuwd. In dat beleid wordt het inkoopproces
van de gemeente inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en
kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt.

Kaders, algemene beginselen en eigen uitgangspunten

Naast de wettelijke kaders en bestaande algemene beginselen die gelden voor het gemeentelijke
inkoopbeleid, heeft de gemeente Drimmelen in dit beleidsstuk een aantal eigen uitgangspunten en
doelstellingen benoemd. Denk hierbij aan: rechtmatig en doelmatig inkopen, integriteit,
betrouwbaarheid en het streven naar een administratieve lastenverlichting voor zowel gemeente als ondernemer. Daarnaast hebben de sociale, ecologische en economische aspecten een belangrijke rol gekregen in dit vernieuwde beleid.

Lokaal inkopen, social return en duurzaamheid

De gemeente zet met dit inkoopbeleid de komende tijd met name meer in op de thema’s: lokaal
inkopen, social return en duurzaamheid. Daarvoor is o.a. een verschuiving van regionaal naar lokaal opgenomen, waardoor er extra aandacht is voor ondernemers binnen de gemeente Drimmelen zelf.
Door een verhoogd drempelbedrag kan er bij opdrachten ook meer ingezet worden op lokaal
inkopen. Daarnaast wil de gemeente dat inkopen een social return opleveren. Dit betekent dat een investering naast het gewone rendement waar mogelijk ook een concrete sociale winst/return met
zich meebrengt. Bijvoorbeeld door participatie van werklozen, mensen met een beperking of andere mensen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de (werkende) maatschappij. En duurzaamheid heeft ook een belangrijke plek gekregen in dit beleid. Zo stimuleert de gemeente o.a. het kijken naar de levensduurkosten en niet enkel de aanschafprijs, en wordt ingezet op het digitaal inkopen.

Vervolgstappen

De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de uitvoeringsstappen die volgen uit het
vernieuwde beleid, om daarmee richting te geven aan de inkoop en aanbestedingen. Zo wordt
bijvoorbeeld de inkoopparagraaf binnen het programma Duurzaamheid verder uitgewerkt.
Daarnaast wordt onderzocht of een social return beleid gemeentebreed wenselijk is. En in het najaar van 2021 wordt er een informatiebijeenkomst voor lokale ondernemers georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op wat het nieuwe beleid precies inhoudt, wat de procedure is om in aanmerking te komen voor inkoop/aanbesteding vanuit de gemeente en op welke manieren de gemeente de ondernemers informeert over dit onderwerp.

Het volledige inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op de pagina 'Beleidsregels economie'.
Voor ondernemers uit de gemeente Drimmelen is ook de volgende link interessant:
www.drimmelen.nl/inkoop-en-aanbesteden. Daar kunnen zij zich aanmelden voor een database met lokale ondernemers, zodat de gemeente ze eenvoudig kan vinden voor mogelijke opdrachten.