Nieuwbouwplan Integraal Kindcentrum Stuifhoek

We zijn plannen aan het maken voor nieuwbouw van basisschool De Stuifhoek. De Stuifhoek wordt een Integraal Kindcentrum (IKC). Net als in het huidige gebouw komen in het nieuwe gebouw ruimtes voor kinderopvang KIBEO (voorheen Eskadee) en voor het bestuurskantoor van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. De school krijgt straks 16 lokalen, waarmee de school iets groter wordt dan nu. Daarnaast is er kinderopvang voor 4 groepen. Met een IKC organiseren we een doorgaande lijn voor ontwikkeling en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Door de school in meerdere bouwlagen terug te bouwen, komt er ruimte in het gebied vrij. Voor de nieuwe inrichting van het gebied met een schoolgebouw, groen en nieuwe woningen zijn verschillende tekeningen gemaakt. De raad moet besluiten over de nieuwe inrichting van het gebied.

Uitgangspunten

De gemeente, het schoolbestuur en de kinderopvang KIBEO trekken samen op voor de nieuwbouw. Er is al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Enkele uitgangspunten:

  • tijdens de bouw blijft de huidige school in gebruik, kinderen gaan dus niet tijdelijk naar een andere locatie;
  • ook bij de nieuwe school moeten kinderen kunnen spelen op een ruim schoolplein in een groene omgeving;
  • het gebouw van de judoclub blijft staan, dit wordt ingepast in het plan;
  • de huidige planning is dat de nieuwbouw in 2024 gereed is;
  • de gemeenteraad heeft gevraagd of we willen onderzoeken of de bouw van woningen in het bouwgebied mogelijk is;
  • woningcorporatie Woonvizier is bezig met de voorbereiding om appartementen te bouwen op de hoek van de Romboutsstraat/Van Gilslaan. Uiteraard houden we hier rekening mee bij het maken van de nieuwbouwplannen.

Terugblik op informatieavond

Op 13 juli 2021 vond een informatieavond plaats in De Stuifhoek. De aanwezigen kregen uitleg over de plannen en de voorkeursvariant waarover nagedacht wordt. Na een presentatie konden de omwonenden hun reacties geven op de tekeningen.

De presentatie kunt u hier terugkijken:

Het verslag van de informatieavond leest u hier. De opmerkingen van de aanwezigen zijn puntsgewijs weergegeven. Ook zijn de reacties van de aanwezigen die men met post-its op de plattegronden heeft geplakt, te bekijken. 

Samenvatting opinieronde raad oktober 2021

Voor de verschillende stedenbouwkundige varianten zijn de plussen en minnen in beeld gebracht. Om het plan verder uit te kunnen werken, is de gemeenteraad gevraagd om zich uit te spreken over een voorkeursvariant. Dit is gebeurd tijdens de opinieronde van 14 oktober 2021. De verschillende raadsfracties hebben suggesties gedaan voor de verdere uitwerking van het plan. Er was een meerderheid voor het onderzoeken van woningen aan de oostkant van het plangebied en voor woningen als bouwlaag op het IKC. Er was geen meerderheid voor de vier woningen naast het gebouw van de judovereniging. Deze ruimte zou beter ingericht kunnen worden als schoolplein. Tijdens de opinieronde hebben omwonenden hun zorgen geuit over verkeer en parkeren in het gebied. Er is toegezegd om een parkeer- en verkeersonderzoek uit te voeren.
Hier vindt u de stukken van opinieronde van 15 oktober.

Planning IKC Stuifhoek en woningbouw

We verwachten in 2023-2024 te kunnen starten met de bouw van het IKC (met of zonder woningen in/op het gebouw). In 2025-2026 wordt gestart met de bouw van de woningen aan de oostzijde van het plangebied.

bijgevoegd_kaartje_geeft_een_schets_van_het_gebied_waar_het_integraal_kindcentrum_gebouwd_wordt_-_internet.jpg
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen