Nieuws Centrumplan Made

Sociaal-cultureel dorpshart Made

Voor de Bernarduskerk, de pastorie met bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en aangrenzende grond bereiden we plannen voor om een aantrekkelijk gebied te maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden.

Via drie bijeenkomsten vragen wij iedereen mee te denken over de invulling van het gebied. De eerste twee sessies zijn al geweest. Er is met veel enthousiasme meegedacht. De derde sessie plannen we nog in.
Omdat we het uitwerken en het doorrekenen van de plannen zorgvuldig willen doen, is de derde sessie wat later dan eerder aangegeven. We informeren u op tijd wanneer en waar deze bijeenkomst is.

Herinrichting straten en pleinen
 

Uitstel start werkzaamheden Centrumplan Made

Een onderdeel van Centrumplan Made is de herinrichting van de Marktstraat en het Molenplein. Volgens de planning zouden we in mei starten met deze werkzaamheden. In het ontwerp voor de Marktstraat is ook meer groeiruimte voor de zilverlinden opgenomen. Het plan de zilverlinden uit te dunnen heeft geleid tot reacties.

Nieuwe planning
Gezien deze reacties verwachten wij dat er bezwaren worden ingediend. Door het bezwarenproces moeten we de werkzaamheden uitstellen tot begin oktober 2019, na de kermis van Made. Vanaf die datum kan de aannemer starten met de uitvoering van het Molenplein. Daarna (begin 2020) start de aannemer met de Marktstraat.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen neemt u contact op met Renée Römgens, omgevingsmanager Den Ouden. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-20361314 of per e-mail via herinrichtingcentrummade@denoudengroep.com

Bomen centrum Made

Voor de uitvoering van het centrumplan Made zijn drie omgevingsvergunningen aangevraagd. Vooruitlopend op de beslissing op de aanvraag voor de dunning van de bomen in de Marktstraat is een vergunning verleend voor het verplanten en kappen van bomen bij het Molenplein. De bomen waarvoor vergunning is verleend maken géén onderdeel uit van het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de bomenstichting.

Er worden vier zilverlindes en twee platanen verplant. Zes andere zilverlindes worden gekapt die vanwege een beperkte stamomvang niet vergunningplichtig zijn. Er geldt een herplantplicht die bestaat uit het planten van acht zilverlindes in leivorm naar drie randen van het Molenplein en het verplanten van één plataan op het Molenplein en de andere plataan binnen het dorp Made. Bij voorkeur worden vier te verplanten geleide monumentale zilverlindes uit de Marktstraat Made hiervoor gebruikt. De herplantplicht bestaat verder uit de aanplant van drie nieuwe bomen op het Molenplein. Soortkeuze van deze drie bomen moet nog worden bepaald. Zie voor de vergunning de rubriek ‘Bekendmakingen’.

Meer informatie

https://drimmelen.nl/centrumplan-made

Projectleiders

Projectleider: mevrouw C. Segeren, telefoonnummer 14012
Projectleider - uitvoering: de heer W. Kapitein, telefoonnummer 140162