Noodfonds - Energiecompensatiefonds 2022

Als gevolg van de toegenomen energiekosten stelt de gemeente Drimmelen een noodfonds voor verenigingen en of gebruikers van culturele en gemeentelijke accommodaties beschikbaar.

Door de toegenomen energiekosten komen veel verenigingen in de problemen. Het gemeentebestuur vindt het voortbestaan van het actieve verenigingsleven van groot belang. Daarom is er een energiecompensatiefonds voor 2022 in het leven geroepen dat twee potjes kent; een energiefonds en een noodfonds. Hiervoor is
€ 250.000,- gereserveerd. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming. Ook organisaties die normaliter geen behoefte aan subsidie hebben, komen voor deze eenmalige tegemoetkoming in aanmerking.

Doelgroepen van de tegemoetkoming

Jaarlijks keert de gemeente een waarderingssubsidie uit aan vrijwilligersorganisaties/verenigingen zoals sport/cultuur, scouting en creatieve verenigingen. Deze organisaties hoeven geen aanvraag in te dienen, zij ontvangen de tegemoetkoming automatisch. Uit efficiency is er voor gekozen een gelijk bedrag als ieders bestaande subsidie uit te keren.

Noodfonds maatwerk

Ook is er een noodfonds voor alle verenigingen en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Het totaalbedrag in het noodfonds bedraagt ruim € 50.000,-. Om aanspraak te kunnen maken op het noodfonds moeten verenigingen en/of gebruikers van (culturele) gemeentelijke accommodaties zelf een verzoek bij de gemeente indienen. Elke aanvraag zal apart worden beoordeeld. Verenigingen en/of gebruikers die hier aanspraak op willen maken, worden geacht een aanvraagformulier in te vullen en te onderbouwen waarom zij aanspraak willen maken op het noodfonds. Verenigingen en/of gebruikers die een aanvraag voor het noodfonds indienen ontvangen een bedrag van maximaal € 2.500,-.

Na ontvangst van de aanvraag door de gemeente ontvangt de organisatie binnen 6 weken een reactie. 

Plafond energiecompensatiefonds

Het budget van het energiecompensatiefonds is € 250.000,-. Wanneer dit is uitgegeven volgt er geen aanvulling. Het volgende is van belang om te weten:

  • de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
  • Als het plafond van het energiecompensatiefonds is bereikt kunnen we geen nieuwe aanvragen in behandeling meer nemen. Deze worden dan geweigerd. 
  • Het noodfonds is een eenmalige tegemoetkoming. 

Noodfonds

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • Een ingevuld aanvraagformulier
  • De in het aanvraagformulier gevraagde bijlagen
  • De aanvragen moeten voor 1 januari 2023 ingediend zijn.

Toekenning

Het college beslist over de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gehad om binnen 5 werkdagen de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst geldt.

Voor zover de toe te kennen aanvragen voor de tegemoetkoming op dezelfde dag zijn ontvangen en toekenning ervan zou leiden tot overschrijding van het plafond, wordt het nog beschikbare bedrag naar evenredigheid over deze aanvragen verdeeld.  

Volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen s.v.p. voor 1 januari 2023 retour zenden aan: 

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Drimmelen 
t.a.v. afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden 
Postbus 19 
4920 AA Made 
Of mailen naar: gemeente@drimmelen.nl 

Noodfonds

Onvolledig ingevulde aanvragen worden geweigerd. 

Bijlage