Omgevingsvisie: groenblauwe, gezonde en levendige toekomst voor Drimmelen

29 jan 2021

Deze week stemde het college in met de ontwerp-Omgevingsvisie, die vanaf nu 6 weken ter inzage ligt. “De Omgevingsvisie gaat uit van het principe dat we er als gemeente zijn om dingen mogelijk te maken. Ontwikkelingen die passen binnen de waarden en ambities van onze gemeente zullen wij warm ontvangen,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “De visie beschrijft de grote ambities die we hebben op andere het gebied van wonen, energie, klimaat en ondernemen.” De ontwerp-Omgevingsvisie is een website die toegankelijk is via www.drimmelen.nl.

Uitnodiging

“Ontwikkelingen op het gebied van energie, gezondheid, klimaat, circulaire landbouw, economie, wonen en natuur hebben impact op onze omgeving,” stelt wethouder Stoop. “In de Omgevingsvisie is daarom per gebied aangegeven welke thema’s er spelen, bijvoorbeeld voor de dorpen of voor het buitengebied.” De visie beschrijft wat er bijvoorbeeld speelt op het gebied van wonen, natuur, milieu, water, bedrijvigheid. Met welke waarden rekening moet rekening worden gehouden en welke ambities er van toepassing zijn; ofwel wat de gemeente wil bereiken in een bepaald gebied. Opgaven bekijken we integraal en pakken we in onderlinge samenhang op. Als iemand een plan heeft vormt de Omgevingsvisie een uitnodiging om dit project binnen de aangegeven kaders vorm te geven. Past een initiatief binnen de kaders en levert het een positieve bijdrage aan het behouden of versterken van de waarden en aan de ambities voor het gebied, dan kan de initiatiefnemer rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente.

Inbreng inwoners en organisaties

In de Omgevingsvisie geeft de gemeente dus aan wat zij belangrijk vindt voor de ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving. De Omgevingsvisie sluit aan op de Toekomstvisie ‘Voor & Door Drimmelen’, die de gemeenteraad in maart 2020 vastgestelde. De Toekomstvisie dient als basis voor de visie, aangevuld met de inbreng van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, raadsleden en ketenpartners. De belangrijkste ambities in de Omgevingsvisie zijn: samen bouwen aan de gezonde toekomst, onze blauwgroene motor, levendige dorpen en de toekomstbestendige gemeente.

Ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage

Tot en met 10 maart 2021 ligt de ontwerp-visie ter inzage, samen met de omgevingseffectrapportage (OER). Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen hun zienswijzen indienen, onder andere via de website van de Omgevingsvisie. Ook kunnen zienswijzen mondeling worden ingebracht voor wie dat op prijs stelt. De terinzagelegging wordt onder andere bekend gemaakt in ’t Carillon. Het verwerken van de binnengekomen zienswijzen gebeurt in maart en april. Het college wil de uiteindelijke Omgevingsvisie voorleggen aan de gemeenteraad in een Informatieronde op 29 april 2021. Op 20 mei volgt dan de Opinieronde, waarna de raad op 3 juni de Omgevingsvisie en de OER zal vaststellen.

Omgevingswet

Het Rijk verplicht gemeenten om één integrale Omgevingsvisie op te stellen voor de hele gemeente. Dit vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking moet treden. Naast de visie werkt de gemeente de komende jaren ook aan andere instrumenten uit de Omgevingswet, zoals het opstellen van het omgevingsplan. Dat omgevingsplan zal uiteindelijk de bekende bestemmingsplannen vervangen. De gemeente heeft hiervoor tot 2030 de tijd.