Onderhoud populieren en verhoging biodiversiteit Kalkvliet Terheijden

22 mrt 2019
Op 26 februari 2019 hebben we in Terheijden een bewonersavond gehouden over de populieren aan de Kalkvliet in Terheijden. Op die avond hebben we een lange termijnoplossing gepresenteerd voor de gevaarlijke situatie van afbrekende takken. Het plan is die avond door de omwonenden positief en enthousiast ontvangen. In de uitvoering van het plan nemen we ideeën van bewoners over. De populierenlaan aan de Kalkvliet kan, mits correct beheerd nog zeer lang behouden blijven.

Onderhoud populieren

Op 29 maart 2019 starten we met de uitvoering van de werkzaamheden. Hierdoor hebben we komende zomer een veilige bomenlaan. De populieren staan nu erg dicht op elkaar, waardoor de ondergrondse en bovengrondse ruimte te klein is voor zoveel bomen. Voor het duurzaam in stand houden van de bomenlaan worden na iedere vrij uit te groeien populier twee bomen geknot. Voor deze dunning die bestaat  uit het knotten van bomen voor het duurzaam behoud van een bomenlaan is géén omgevingsvergunning nodig. De stammen blijven staan en schieten weer uit. De kronen van de bomen zijn nu slechts aan één kant ontwikkeld. Door de dunning kunnen de kronen van de niet geknotte populieren rondom uitgroeien.

Versterken van de biodiversiteit

In het kader van de Wet natuurbescherming is een flora en faunaonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op basis van het ontbreken van een geschikte leefomgeving de aanwezigheid van jaarrond beschermde rust- en/of verblijfplaatsen van vogels is uitgesloten. Met een aantal inrichtingsmaatregelen willen we een geschikte leefomgeving creëren voor de flora en fauna. Het vrijkomend takhout gaan we bijvoorbeeld verwerken in takkenwallen. Takkenwallen zijn de perfecte nestplaatsen voor vogels, egels en andere dieren.

Tussen de bomen planten we in het najaar struiken waarmee we de biodiversiteit aan de Kalkvliet verhogen. Het gras gaan we voortaan ook anders beheren. Nu wordt het intensief gemaaid en treedt verdichting op. Om de bodem gezond te houden willen we een extensief beheerde kruidenlaag toepassen. Hiermee wordt de insectenwereld bedient en dat is weer een goede voedselbron voor de vogels. De populieren die geknot zijn zullen vele jaren gaan dienen als vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen en diverse andere holenbroeders. Ook verwachten we binnen een aantal jaren de komst van verschillende soorten spechten.