Ondernemersregelingen

Overzicht ondernemersregelingen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel hiervan is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In deze informatie update informeren we u transparant en laagdrempelig per regeling wat het inhoudt, en waarbij we u doorverwijzen naar het juiste loket van de landelijke regelingen.
Een totaal overzicht van alle ondernemersregelingen vindt u op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ . Onderstaand vindt u de een overzicht van de meest gebruikte regelingen:

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 3)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen de werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.
Meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regeling...

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in de derde fase aangekomen. De eerder gecommuniceerde vermogenstoets is voor deze fase is komen te vervallen. Of u nu een eerste aanvraag doet of uw huidige regeling wilt verlengen, u dient de Tozo3 digitaal aan te vragen.
Klik hier voor meer informatie en de aanvraag m.b.t. Tozo.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

De lening voor bedrijfskapitaal is onderdeel van de Tozo-regeling en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen.
Klik hier voor meer informatie en de aanvraag van een lening bedrijfskapitaal.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Bijzonder uitstel van betaling
  Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.
   
 • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim
  Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.
   
 • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente
  Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.
   
 • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

Via deze link kunt u uw aanpassingen doorgeven bij de Belastingdienst.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogt naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt het MKB evenals grote ondernemingen geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. De GO houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Meer informatie over de regeling vindt u via deze link.

Borgstelling MKB-kredieten

Voor Mkb’ers en ZZP’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Via deze link leest u meer over de regeling.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk aan financiering komt. Ook hiervoor wordt een tijdelijke crisismaatregel opengesteld. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Voor informatie over deze regeling en de procedure verzoeken we contact op te nemen met de Qredits-hulplijn via deze link.

Tijdelijke borgstelling voor landbouw-,   tuinbouw-,  visserij- en aquacultuurbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. De regeling geldt sinds 18 maart 2020. 
Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door via deze link.

Gemeentelijke belastingen

 • Toeristenbelasting en cultuursector
  De gemeente Drimmelen heft zowel land- als watertoeristenbelasting voor ondernemers in de verblijfssector. Wij schrijven deze ondernemingen wel aan om aangifte te doen. Wij verzoeken u deze aangifte bij ons in te dienen. De aanslag van toeristenbelasting wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2020.
 • Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)
  De BIZ aanslag was uitgesteld tot 1 juli 2020. De BIZ-aanslagen zijn inmiddels na 1 juli verzonden.
 • Precariobelasting
  De precariobelasting voor terrassen wordt voor 2020 kwijtgescholden.

REWIN ondersteuning tijdens corona-crisis

REWIN werpt zichzelf op als sparring partner voor hun ondernemers. Zij richten zich hierbij op bedrijven uit het Startup programma en het Groei-MKB programma. En dan meer specifiek de bedrijven de bedrijven die zich richten op innovatie, internationalisering en schaalbaarheid van hun product of dienst. 

Hoe doet REWIN dat?

Er is vanuit REWIN binnen de huidige formatie capaciteit vrijgemaakt om met deze bedrijven het gesprek aan te gaan en hun uitdagingen te inventariseren. Zij willen daarbij nadrukkelijk niet een Corona-loket gaan vormen. Steunmaatregelen lopen al via andere instanties.  Wel willen ze een sparring partner zijn voor hun ondernemers. Inventariseren welke kansen en uitdagingen zij nu zien en wat hen juist in deze tijd zou helpen. Want ze merken dat daar een grote behoefte aan is. 

Natuurlijk kunnen zij hierbij wel als ‘doorgeefluik’ fungeren naar bijvoorbeeld de loketten van de gemeente, provincie of KvK. Maar vanuit hun kennis en via het netwerk van de bedrijven in de regio kunnen er vooral ook waardevolle koppelingen tot stand gebracht worden. Denk aan gebruik van elkaars resources nu er over- en ondercapaciteit ontstaat in bijvoorbeeld personeel, grondstoffen of producten. Maar denk ook aan ondersteuning bij financiering via adviesvouchers (bijvoorbeeld in relatie tot de tijdelijke maatregelen van het Rijk) of digitale financieringstafels. 

Meer informatie op de website van REWIN.