Opsporingsvergunning Aardwarmte (geothermie)

Geothermie

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde.  Door het aanwezige (warme) water uit de aardlaag op te pompen, wordt de warmte naar het aardoppervlak getransporteerd. Met deze warmte wordt het Amernet (het warmtenet) gevoed. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug gepompt in de oorspronkelijke diepe aardlaag. Anders dan bij gaswinning ontstaan er hierdoor dus vrijwel geen verstoringen in de bodem. Dit filmpje geeft meer uitleg over aardwarmte.

Opsporingsvergunning Geothermie

Op 7 juni 2019 ontvingen we bericht van de provincie Noord-Brabant dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning heeft verleend aan Geothermie Brabant en Hydreco Geomec. Deze opsporingsvergunning geeft hen het recht om gedurende 4 jaar naar aardwarmte te zoeken. De vergunning is afgegeven voor het zoekgebied ‘Made 2’. Dit zoekgebied van circa 53 km2 ligt op het grondgebied van de gemeenten Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg.

Locatie

Een exacte boorlocatie en planning is nog niet bekend. Er zijn nu al gegevens beschikbaar over de diepere ondergrond van een gedeelte van het zoekgebied. Op basis daarvan wordt een boorlocatie in het tuinbouwgebied Plukmade het meest kansrijk ingeschat. In de toekomst kan de warmte dan ook direct in de kassen worden gebruikt. In het najaar van 2019 willen de initiatiefnemers een SDE+ subsidie aanvragen (dit is een subsidieregeling van de rijksoverheid voor Stimulering Duurzame Energieproductie).

Positieve bijdrage aan de energietransitie

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Drimmelen staan in beginsel positief tegenover de ontwikkeling van geothermie en zijn van mening dat de voorgestelde vorm van geothermiewinning een bijdrage kan leveren aan de energietransitie en CO2-reductie. Wij achten het wel van groot belang dat opsporing en winning van aardwarmte veilig, milieu hygiënisch verantwoord en ruimtelijk inpasbaar wordt gerealiseerd. Geothermie valt onder de Mijnbouwwet, wat betekent dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevoegd gezag is en dat er toezicht wordt gehouden door Staatstoezicht op de Mijnen. De gemeente Drimmelen heeft geen procedurele rol in het vergunningentraject, maar zal wel om advies gevraagd worden.

Meer informatie

We willen de gemeenteraad en inwoners tijdig en volledig informeren. Daarom heeft op 19 september Geothermie Brabant en Hydreco Geomec het vervolgproces toegelicht tijdens een informatieavond voor de Gemeenteraad. Hier is de presentatie terug te kijken.

Vragen die gesteld werden tijdens deze avond
 

 • Ton de Bok (Lijst Harry Bakker): Hoe zit het met die ‘zomerbuffer’ waarin je het overschot van warmte tijdelijk opslaat. Is daar ook sprake van hier? 

  Antwoord: Op dit moment is er geen zomerbuffer voorzien in het project, dat zou in deze locatie niet nodig hoeven zijn. Alle overvloedige warmte heeft immers ‘overloop’-ruimte vanwege het Amerwarmtenet. 
   
 • Hans Raes (CDA): Wat is het risico met die pijpleidingen door de diepe ondergrond, dat er bijvoorbeeld giftige stoffen in het grondwater terecht komen?

  Antwoord: Deze techniek van boren passen we in Nederland al tientallen jaren toe (ook voor olie en gas). Daardoor weten we hoe we lekkages kunnen voorkomen en we passen die technieken daarvoor toe. Dat wordt ook getoetst bij de aanleg van het project. Als je uitgeproduceerd bent en de locatie moet opdoeken (‘abandoning’) dan maken we de put dicht met cement. 
   
 • Riekje van Vugt (CDA): Hoe zit het met de financiën van dit project? Wie draagt de risico’s? Waar ligt de financiële verantwoordelijkheid? 

  Antwoord Lodewijk: Wij zijn een samenwerkingsverband van verschillende partijen, waaronder Hydreco, EnNatuurlijk en Energiebeheer Nederland. Het project-vennootschap moet aantonen dit financieel te kunnen dragen. Ook zorgen we als operator voor risicospreiding doordat we tientallen projecten tegelijkertijd hebben lopen, waardoor we niet meteen omvallen als het ergens misgaat. 
   
 • Jan Willem van der Velden, een van de vier energieambassadeurs van de gemeente Drimmelen: Stel dat dit aanslaat, heeft aardwarmte dan ook potentie om de gehele gemeente te voorzien van warmte? We moeten immers van het gas af.

  Antwoord: We investeren nu in dit project en dat maakt natuurlijk dat we die investeringen het liefst ook op meer plaatsen kunnen gebruiken. Tegelijkertijd weten we uit ervaring dat er soms faseringsproblemen optreden, omdat je met een werkende put ineens 10.000 huishoudens van warmte kunt voorzien en die moeten er dan op dat moment wel meteen zijn. Maar we zien wel potentie, en we moeten ergens beginnen, dan is latere uitbouw wellicht mogelijk. We bouwen met dit project in ieder geval heel veel kennis van de ondergrond op die we dan ook zouden kunnen gebruiken.

In het najaar van 2019 verwacht de gemeente een principeverzoek van Hydreco-Geomec aan de gemeente met de vraag of Drimmelen akkoord is met deze ontwikkeling. In 2020 zal gevraagd worden om een Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven als dat aan de orde komt in het kader van de omgevingsvergunning. Daarover wordt de Raad ook geïnformeerd in een Inforonde en een Opinieronde. Via deze pagina houden wij u op de hoogte.