Overzicht projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte

17 jul 2020

In dit artikel vindt u een overzicht van de meest belangrijke projecten die in 2020 gepland zijn.
De projecten met een * zijn ook te volgen via de BouwApp ((https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/).

Kastanjelaan en Iepenlaan Made ( vervangen bomen en herstellen bestrating)

Het werk besteedden we aan. De bomen kapten we in het voorjaar van 2019. In november 2019 startten we met de uitvoering. Het plan voorziet in een gedifferentieerde bomenbestand en onderbeplanting. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit en bij ziekte vindt geen kaalslag meer plaats. Ook maakte we de trottoirs toegankelijker. De aannemer leverde deze twee werken op.

Centrumroute Terheijden

Met de civieltechnische werkzaamheden startten we na de zomervakantie 2019. Inmiddels is het grootste gedeelte van de riolering al gelegd en zijn de Markstraat, Dorpsplein en Hoofdstraat voorzien van de definitieve bestrating en verlichting. Helaas keurden wij de vlakheid van het straatwerk in de rijbaan af. De aannemer Strukton komt nog met een herstelplan en op welke wijze hij dit oplost. Inmiddels ligt een groot deel van de riolering en warmtenetwerk in de Raadhuisstraat in de grond. We startten met de bovengrondse inrichting. Als het werk loopt zoals gepland dan leveren we het werk eind juli 2020 op.

Warmtenet Terheijden

In 2019 starten we met de aanleg van een hoofdleidingennet voor het warmtenet van het Traais Energie Collectief (T.E.C.). De werkzaamheden voeren we uit in combinatie met de vervangen van de riolering en de herinrichting van de doorgaande route Terheijden.
De Markstraat- Hoofdstraat en een groot gedeelte van de Raadshuisstraat is reeds voorzien van hoofdleidingen. Eind juli 2020 hopen het leidingennet gereed te hebben voor de overdracht naar het T.E.C..

Centrumplan Made

Eind februari 2020 openden we feestelijk het Molenplein . Dit deden we samen met de ondernemers, bewoners en Carnavalsstichting de Mayeners. Op 9 maart 2020 startte de aannemer Den Ouden met de herinrichting van de Marktstraat. De planning is om eind juli 2020 het werk op te leveren.

Parallelweg Wagenberg

We richten samen met de bewoners de Parallelweg in als een zogenaamde fietsstraat. Tegelijkertijd verbeteren we de toegankelijkheid van de straat door het trottoir tussen de Kerkstraat en Wagenstraat te verbreden en opnieuw te bestraten. We zetten de lichtmasten aan de andere kant van de weg zodat het trottoir helemaal vrij blijft voor voetgangers. In het tweede deel ontbreekt de ruimte voor een trottoir. Hier zorgen we ervoor dat de rijbaan vlak komt te liggen zodat lopen hier ook prettig is.
Half april 2020 besteedden we het werk aan. Firma De Krom B.V. uit Etten-Leur heeft het werk aangenomen en is op11 mei 2020 gestart met de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering stuitten we op verontreinigde grond. We verwachten dat de kosten voor verwijdering en afvoeren passen binnen het beschikbare budget.
De aannemer verwacht het werk eind juli 2020 op te kunnen leveren.

Winkelstrip Lage Zwaluwe

De voorbereiding van dit werk is gestart. Woningbouwstichting Woonvizier onderzoekt op dit moment welke ontwikkelingen op korte en langere termijn noodzakelijk zijn op vastgoedgebied. Zodra deze bekend zijn betrekken we de omwonenden bij het opstellen van het ontwerp voor de inrichting openbaar gebied.

Verlenging Beverpad Drimmelen

De verlenging van het fietspad aan de kant van Drimmelen besteedden we aan. De opdracht gunden we aan Landheer Infra . Het werk leveren we voor de bouwvakantie 2020 op. De verlenging richting Lage Zwaluwe is in onderzoek. Er wordt geanalyseerd welk tracé het beste gevolgd kan worden.

Onderhoud haven Terheijden

In de haven van Terheijden worden de slechte houten palen vervangen door stalen palen. Ook worden enige andere werkzaamheden uitgevoerd. Het werk is aanbesteed en de opdracht is verleend aan aannemer Gebr. De Leeuw. Het werk is 18 juni officieel van start gegaan en zal voor de bouwvakantie 2020 worden opgeleverd.

Oude haven Drimmelen

Aan de Biesboschweg wordt een parkeerterrein aangelegd met circa 80 parkeerplaatsen. Entree en uitgang zijn aan de Biesboschweg om extra verkeersbewegingen in het dorp te voorkomen. De rode beuk blijft staan en wordt tijdens de aanleg “ingepakt”. Tegelijkertijd verwijderen we de rotonde (die geen rotonde is) en vervangen door een T-splitsing met een duidelijk herkenbaar kruisingsvlak. Het werk wordt binnenkort aanbesteed.
Het technisch ontwerp voor het Parkje en de wandelpromenade op de Havenkade zijn in concept gereed. We werken er hard aan om in het najaar 2020 met de aanleg te beginnen.

Wegonderhoud Dahliastraat Made

De rijbaan tussen de Witteweg en Haagstraat krijgt een nieuwe constructie. Tijdens de voorbereidingen meldde Brabant Water dat zij ook werkzaamheden gepland heeft in dit gedeelte van de Dahliastraat. Om de overlast voor de omgeving te beperken, verplaatsten we de uitvoering naar 2021, zodat de werkzaamheden gecombineerd worden.

Ruilverkavelingsweg Hooge Zwaluwe

Het gedeelte tussen de Zeedijk en de Hamseweg krijgt een nieuwe bermverharding. Het asfalt repareren we. Het werk is aanbesteed, de aannemer KWS is gestart met de werkzaamheden.

Fietspaden Sluizeweg Drimmelen

Voor vrijliggende fietspaden tussen de Kanaalweg West en de Marinaweg voerden we een verhardingsonderzoek uit. Dit om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de wegconstructie, zodat we aan de hand daarvan beter kunnen bepalen welke onderhoudsmaatregel nodig is. Op dit moment stellen we een advies op met daarin alle mogelijkheden (beton versus asfalt, plaatselijke reparaties versus gehele aanpak) met bijbehorende kosten, zowel aanleg- als onderhoudskosten. Uitvoering staat gepland na het fietsseizoen, dus eind 2020.

Verbrede Witteweg ( tussen Geraniumstraat en Koekoekweg) Made

Uit de globale weginspectie kwam de Witteweg als erg slecht naar voren. We voerden nader onderzoek naar de constructie uit. Het advies is twee nieuwe lagen asfalt aan te brengen met een wapening en bermelementen toe te passen (grasbetontegels of iets dergelijks), omdat de weg veel gebruikt wordt door landbouwverkeer. Dit in combinatie met een behoorlijke auto-intensiteit zorgt voor kapotgereden bermen. Diepe gaten in de berm zijn slecht voor de verkeersveiligheid. Gelijktijdig met deze werkzaamheden passen we de aansluiting met de Prinsenpolderstraat aan.

Uitvoering rode loper route

Aan de hand van het Handboek Toegankelijkheid stelden we een uitvoeringsprogramma hoofdvoetpaden op. Eerst brachten we samen met diverse belangenpartijen de hoofdvoetpaden in beeld. Vervolgens toetsten we deze aan de hand van het handboek. Hieruit volgt een verbeteringsplan per kern. In het derde kwartaal besluit het college over dit plan. Na het besluit starten we met de uitvoering. Dit doen we per kern.

Verkeersveilig maken Crullaan Made

In de tweede helft van 2020 starten we de voorbereiding voor het verkeersveilig maken van de fietsstroken. Deze werkzaamheden bereiden we voor in combinatie met de Zeggelaan. Het gaat hierbij om ontwerp, bestekken en aanbesteden.

Verkeersveilig maken Zeggelaan Terheijden

In de tweede helft van 2020 starten we met de voorbereiding van het verkeersveilig maken van de fietsstroken. Deze werkzaamheden bereiden we voor in combinatie met de Crullaan.

Drimmelenseweg Made

In de tweede helft van 2020 starten we de voorbereiding.

Zoutendijk Hooge Zwaluwe

Vrijwel alle onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn gereed. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorontwerp. Daarna kan de inspraak starten.

Fietsstraat Lageweg (tussen Molenpad en Ruitervaartseweg) Terheijden

De voorbereiding van dit werk is gestart. De inrichting als fietsstraat houdt in dat we de weg met 60 cm verbreden, een rode coating aanbrengen en in het midden een afwijkende strook verharding aanbrengen. Uitvoering vindt plaats in het najaar van 2020.

Rioolvervanging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat Made

De voorbereiding van de rioolvervanging Boerenhoekstraat/Burgemeester Van Campenhoutstraat en daarbij behorende herinrichting van de openbare ruimte is zo goed als afgerond en we starten de aanbestedingsprocedure. Door de complexiteit van de wateropgave lopen we achter op de planning. We verwachten in de 2e helft van 2020 aan te vangen met de werkzaamheden.

Reconstructie Pr. Margrietstraat/Julianastraat Hooge Zwaluwe

Door de nieuwe ambitie vanuit het Water- en Rioleringsplan rekenen we met intensievere buien. Op die manier combineren we werkzaamheden. We reduceren de kosten en de overlast voor bewoners. Door de complexiteit van de wateropgave lopen we achter op de planning. De start van de uitvoering staat 2e helft 2020 gepland.

Rioolvervanging Onder Langs Dijken Lage Zwaluwe

De uitvoering van het werk verwachten we eind juli 2020 af te ronden.

Rioolvervanging Kilstraat/Flierstraat Lage Zwaluwe

Met de eigenaren langs de Flierstraat en Kilstraat vestigden we het zakelijk recht, zodat we de riolering kunnen aanleggen op grond die niet van de gemeente is. Nog niet alle overeenkomsten zijn getekend. We vestigen een zakelijk recht of we kopen grond van de domeinen. We zitten op dit moment in de aanbestedingsfase en hopen begin augustus 2020 het werk definitief te kunnen gunnen. Daarna starten we met de uitvoering.

Rioolmaatregelen Kerkstraat Made

De Kerkstraat wordt als onderdeel van het Centrumplan Made in combinatie met het Dorpshart aangepakt. Omdat de werkgebieden in elkaar overlopen, worden de werkzaamheden pas na het realiseren van het Dorpshart en het omliggende gebied uitgevoerd. Het vastgestelde ambitieniveau van het waterbeleidsplan is verwerkt in het ontwerp van de riolering.

Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat Made

We starten de voorbereiding van de Nachtegaalstraat op, en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is op dit moment een rioolontwerp op aan het stellen waarin het vastgestelde ambitieniveau van het waterbeleidsplan is verwerkt. Door de nieuwe ambitie vanuit het Water en Rioleringsplan rekenen we met intensievere buien. Op die manier combineren we werkzaamheden. We reduceren de kosten en overlast voor bewoners.
Enkele ambitiemaatregelen zoals het vergroten van de overstortleidingen in de Kievietstraat en de Acaciastraat worden in deze voorbereidingen meegenomen. Door de complexiteit van de wateropgave zijn we de voorbereidingen begin 2020 al gestart. Momenteel worden er berekeningen gemaakt. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2021 uitvoeren.

Rioolmaatregelen Stationsstraat Made

De bedoeling is om het riool te vervangen en de wateroverlast in de omgeving van de Stationsstraat en omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Momenteel worden er berekeningen gemaakt. Door de nieuwe ambitie vanuit het Water en Rioleringsplan rekenen we met intensievere buien. Door werkzaamheden te combineren willen we de kosten en de overlast voor bewoners beperken. Vanwege de complexiteit van de wateropgave zijn we de voorbereidingen begin al 2020 gestart. De verwachting is om de werkzaamheden na 2022 uit te voeren.

Rioolmaatregelen Griendwerkerstraat Lage Zwaluwe

De bedoeling is om het riool te vervangen en de wateroverlast in de omgeving van de Griendwerkerstraat en omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Door de nieuwe ambitie vanuit het Water- en Rioleringsplan rekenen we met intensievere buien. Door werkzaamheden te combineren beperken we de kosten en de overlast voor bewoners. Vanwege de complexiteit van de wateropgave zijn we de voorbereidingen begin al 2020 gestart. De verwachting is om de werkzaamheden in 2021-2022 uit te voeren.

Hanging Baskets

In alle dorpen plaatsten we in 2019 hanging baskets. Het is een groot succes, veel mensen spraken hun waardering hierover uit. Ook kregen we vragen of we meer baskets plaatsen.
Eind mei 2020 plaatsten we weer de hanging baskets. Op een enkele plaats hingen we extra baskets.

Dorpsstraat Wagenberg

De inrichting van de Dorpsstraat is 20 april gestart. Hier zijn de bomen in februari reeds gekapt. De aannemer richt in deze fase de groeiplaatsen in en plant alvast een groot deel van de bomen. Ter hoogte van de nieuwbouw volgt de inrichting later dit jaar. Vanwege de droogte wordt de onderbeplanting (beukenhaag) in het najaar aangebracht.

Motie trapveldjes (Bewegen in de openbare Ruimte)

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om onderzoek te doen naar kwalitatief goede trapveldjes met kooiconstructie voor de kernen binnen onze gemeente die hierover nog niet beschikken. Ook moeten de benodigde kosten voor omvorming hiervan in beeld worden gebracht en voorgelegd aan de raad. De kernen Hooge Zwaluwe en Drimmelen beschikken op dit moment nog niet over een kunstgras trapveld met kooiconstructie. In deze kernen bevragen we de jeugd of zij hieraan behoefte hebben en zo ja welke locatie hier het beste voor in aanmerking komt.

Bomen Fietspad Steenplaats Lage Zwaluwe

In 2019 is vergunning verleend voor het uitvoeren van een dunning waarbij steeds één boom blijft staan en de twee opvolgende worden gekapt. Er vindt een afweging van alternatieven plaats in hoeverre de populieren langs het fietspad aan de Ruilverkavelingsweg al dan niet gedund moeten worden. Hiervoor is een rapport opgesteld waarin de eventuele alternatieven met financiële onderbouwing zijn aangedragen en beoordeeld. Hierin moet nog een afgewogen keuze worden gemaakt. Doel is de boomstructuur voor de toekomst te behouden. Na besluitvorming voeren we de werkzaamheden uit. Het waterschap eist dat er tussen 1 oktober en 1 april geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanleg realisatie Bos

Stichting De Amerkant Op heeft het initiatief genomen om het bos te ontwerpen, aan te leggen en daarna te beheren. Het proces om te komen tot een ontwerp voor het (B)oerBurgerBos begint bij direct omwonenden Boeren en Burgers met in een faciliterende cirkel daar omheen organisaties. Het eerste overleg met omwonenden Boeren en Burgers heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in het vierde kwartaal het bos aangelegd kan worden.

Aanleg EVZ Terheijden – Zonzeel

De voorbereidingen startten we in 2019, waaronder de grondaankoop. De projectleiding en coördinatie brachten we onder bij onze partner het waterschap Brabantse Delta. De planning hangt sterk af van de grondverwerving. We verwachten eind 2020 de laatste handelingen. In dat geval voeren we in 2021 onderzoeken uit en doorlopen we de (vergunning)procedures, waarna we het werk in 2022 uitvoeren.

Opstellen Bomenkaart

De voorbereidingen voor een bomenkaart voor de gehele gemeente loopt. De inventarisatie is uitgevoerd en wordt verwerkt op de waardevolle bomenkaart. De kaart gaan we ontsluiten via de website. In het najaar stelt het college de waardevolle bomenkaart vast nadat zij deze opiniërend heeft voorgelegd aan de Raad. Hierna informeren we particulieren en handelen we eventuele bezwaarschriften af.

Aanleg Glasvezel Buitengebied

Op dit moment loopt de voorbereiding met Glasvezel Buitenaf voor het realiseren van een glasvezelnetwerk. In november 2019 verstuurde Glasvezel Buitenaf de uitvraag voor de aansluitingen. Op 20 mei heeft Glasvezel Buitenaf een persbericht verstuurd over de aanleg van Glasvezel in onze gemeente. Hierin wordt aangegeven dat de benodigde aanmeldingen niet zijn gehaald.
Glasvezel buitenaf heeft daarom gekeken of er een mogelijkheid was om toch een deel aan te sluiten. Nader onderzoek wees uit dat vooral in Lage Zwaluwe en in het kassengebied van Plukmade de aanmeldingen erg laag zijn. Daarop heeft Glasvezel buitenaf besloten om deze niet aan te leggen. De kernen en het buitengebied van Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Wagenberg, de buurtschappen Blauwe Sluis, Oud Drimmelen en Helkant en het buitengebied van Lage Zwaluwe en Terheijden wordt voorzien van glasvezel.

Effectbestek

Ook in 2020 wordt het effectbestek groen door MidZuid uitgevoerd. Hierbij blijft zowel voor de gemeente als voor MidZuid het “loslaten” en juist aanpakken aandachtspunt. We hielden vorige zomer een enquête. Daaruit bleek dat de tevredenheid van de bewoners licht was toegenomen. Ook dit jaar voeren we in juni weer een enquête uit.
Vanwege COVID 19 maatregelen werken de medewerkers van MidZuid in kleinere teams. Over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden zijn we in zijn algemeenheid tevreden. MidZuid voert zelf de keuringen uit. De gemeente checkt steekproefsgewijs.

Gladheidsbestrijding

In het afgelopen gladheidbestrijdingsseizoen zijn we negen keer uitgerukt.

Grondexploitatie - Nieuwbouwplannen in aanbestedingsfase-aanbesteding-uitvoering
 

Lage Zwaluwe west

Van mei t/m september 2020 maken we het deelgebied Vlashoek bouwrijp. Door de aanwezigheid van beschermde diersoorten is dit ongeveer een half jaar later dan gepland. Maas Jacobs is in mei gestart met de bouw van de eerste 24 woningen van het plan.
In deelgebied Repel II zijn de laatste particulieren ver gevorderd met de bouw van hun woning. Na de zomer maken we de openbare ruimte woonrijp.

Geraniumstraat – Zilverschoon Made

De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken loopt. Van juni t/m september maken we het gebied bouwrijp, zodat de ontwikkelaar kan starten met de bouw van de woningen.

Kastanjelaan Made

In mei is de Kastanjelaan bouwrijp opgeleverd. Maas Jacobs start in juni met de bouw van dertien woningen. Begin 2021 leggen we de definitieve bestrating aan.

Made Oost

Voor de zomer is ongeveer twee derde van de wijk woonrijp. In de loop van 2021, als ook de laatste aannemer klaar is met de bouw van woningen, maken we het resterende deel af.

De Weelde Terheijden

In april is de ontwikkelaar gestart met de sanering van de bodem van de nieuwe wijk. Na goedkeuring door de omgevingsdienst wordt de openbare ruimte aan de gemeente overgedragen en starten we met het bouwrijp maken van het terrein. In de tweede helft van het jaar kan de woningbouw starten.

Dorpsstraat 45-47 Wagenberg

De woningbouw op de voormalige bedrijfslocatie van Van Alphen en Roest is ver gevorderd. Na de zomer brengen we de definitieve bestrating en het groen aan.

Subsidies

De gemeente Drimmelen ontvangt bijna 390.000 euro aan subsidies voor verkeermaatregelen en verkeersveiligheid. Het geld komt uit een projectenpot van de regio West-Brabant en de Provincie.

Het gaat om de volgende projecten, met daarachter de hoogte van het subsidiebedrag:

  • Het aanleggen van een fietsstraat op de Lageweg op het gedeelte tussen het Molenpad en de Ruitersvaartseweg in Terheijden. € 35.000
  • Het realiseren van een veilige en comfortabele fietsverbinding op het verlengde Beverpad tussen de kernen Drimmelen en Lage Zwaluwe. € 84.500.
  • Het aanbrengen van de snelheidsremmende maatregelen binnen het project
  • Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat in Hooge Zwaluwe. € 19.000
  • Het aanbrengen van de snelheidsremmende maatregelen op de Boerenhoekstraat binnen het Project reconstructie Boerenhoekstraat / Burgemeester van Campenhoutstraat in Made. € 14.375
  • Het verbreden van de Wilgenweg voor groot verkeer ten behoeve van het bedrijventerrein aan de Moerseweg in de gemeente Drimmelen. € 80.500