Plan woningbouw landtongen Drimmelen

In 2021 heeft De Koning Groep, eigenaar van de landtongen in Drimmelen gelegen vlakbij de haven van Drimmelen, een woningbouwplan ingediend voor dit gebied. Dit plan is ingediend naar aanleiding van de vraag van de gemeenteraad om de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied te onderzoeken. De raad is geïnformeerd over de eerste opzet van het plan, dat uitgaat van een kleine 200 woningen. Het plan is goed ontvangen, maar het moet verder worden uitgewerkt en worden onderzocht op haalbaarheid. Het college heeft de initiatiefnemer een richting meegegeven voor wat betreft betaalbaarheid en verschillende soorten woningen in het plan en stelt dat natuurinclusiviteit moet worden meegenomen in de uitwerking. Met een diversiteit aan woningen moet dit plan ook de gelegenheid bieden aan starters op de woningmarkt om in hun eigen gemeente te blijven wonen. Met dit realisatie van dit project wordt waterrecreatie, natuurbeleving en het wonen verweven. “De haven krijgt 365 dagen per jaar reuring en woningbouwambities van gemeente Drimmelen krijgen invulling,” aldus de initiatiefnemer.

Filmpje

Bij de presentatie aan de gemeenteraad heeft de initiatiefnemer een filmpje laten zien over het plan. In dit filmpje wordt de eerste uitwerking van het plan getoond en toegelicht. Via deze link kunt u het YouTube-filmpje terugkijken.

Stand van zaken (april 2022)

De eerste opzet van het plan is besproken in een zogeheten opinieronde van de gemeenteraad in februari 2022. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt. De opmerkingen op de eerste uitwerking en de aandachtspunten van de gemeenteraad komen hierbij aan de orde. De gemeente wil in dit woningbouwproject een percentage van 40-50% betaalbare woningen (ook voor starters en een deel huurwoningen) gerealiseerd zien en geeft ook aan dat in het plan ook levensloopbestendig en natuurinclusief moet worden gebouwd.
Verder wordt van initiatiefnemer verwacht dat de omgeving (inwoners, ondernemers etc.) in een vroegtijdig stadium bij dit plan worden betrokken. Dit is ook bij de behandeling in de gemeenteraad naar voren gebracht.
Het bestemmingsplan wat nu van toepassing is voor het gebied, staat geen woningbouw toe op deze locatie. Dit betekent dat het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden opgestart.

Omgevingsdialoog

Om het plan zo goed mogelijk te laten passen in de omgeving, vraagt de gemeente de initiatiefnemer hierover het gesprek aan te gaan met degenen die te maken kunnen krijgen met het plan: inwoners van Drimmelen en ondernemers in de haven. De omgevingsdialoog voor het plan start in het voorjaar van 2022. Dit loopt via initiatiefnemer. Meer informatie, ook over de verdere planning, vindt u op https://de-rietlanden.nl/.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen aan initiatiefnemer? U kunt contact opnemen met Cees de Koning van de Koning Groep. Dit kan via C.dekoning@dekoninggroep.nl en/of kijk op https://de-rietlanden.nl/.

Heeft u vragen hierover aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Marja Lambregts van de afdeling Grondgebied van de gemeente, via 140162 of mlambregts@drimmelen.nl.

Ligging Rietlanden ten opzichte van de jachthaven

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Planopzet Rietlanden van bovenaf gezien

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen