Platform Sociale Zekerheid

Het Platform SZ geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders op het terrein van de sociale zekerheid.
Dit kan zijn bij een door de Gemeente opgestelde verordening of beleid, maar ook of  de uitvoering van het beleid door de Gemeente het gewenste doel treft.
De adviezen van het Platform SZ worden bij het vast te stellen beleid (beleidsnota) door het College van burgemeester en wethouders met de raadstukken doorgezonden aan de leden van de gemeenteraad, die het advies van het Platform SZ in hun besluitvorming kunnen betrekken.

De leden    

De leden van het Platform zijn mensen die vanuit hun achtergrond of interesse, beroep, vrijwilligersorganisatie  of vakbond bekend zijn met de materie Sociale Zekerheid. 
Daarnaast laten de leden van het Platform zich voeden met ideeën, meningen en standpunten van inwoners en organisaties zoals wijkraden, Sociale Raadslieden, voedselbank, SWO, Surplus Welzijn etcetera.
Het Platform SZ onderhoudt ook contacten met genoemde organisaties.

Het Platform SZ geeft geen individuele hulpverlening aan burgers maar is adviserend op beleid en uitvoering van het beleid in de praktijk van alledag.

Meedenken

Wilt u meedenken in het Platform neem dan contact op met dhr. J. Razenberg tel. 140162 of per mail Gemeente@drimmelen.nl ter attentie van  de heer J. Razenberg of mevrouw J. Schoenmakers.