Praat en doe mee!

Plannen van aanpak Energieneutrale Dorpen

De gemeente wil graag met inwoners in gesprek over wat het betekent om als dorp energieneutraal te worden en wat het betekent om van het gas af te gaan. Omdat de situatie in elk dorp verschillend is, zijn er werkgroepen van 6-8 inwoners opgestart in de dorpskernen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Made en Lage Zwaluwe. Voor Terheijden werken wij samen met het Traais Energie Collectief en pakken we het iets anders aan. 

Werkwijze werkgroepen

De werkgroepen per dorp komen vanaf najaar 2020 gedurende een half jaar regelmatig bij elkaar (afhankelijk van de Coronamaatregelen kan dit online zijn) om samen een advies te schrijven aan de gemeente. Uit elk dorp moet uiteindelijk een plan van aanpak energieneutraal komen. Deze plannen worden door de gemeente verwerkt in het beleid om energieneutraal te worden. De gemeente helpt deze werkgroepen door het beschikbaar stellen van ruimtes, een procesbegeleider, schrijvers, en natuurlijk informatie. Ook biedt de gemeente hulp bij het raadplegen van dorpsgenoten met bijvoorbeeld een enquête en hoe zij hun ideeën kunnen bespreken met de wijk- en dorpsraden. Aan het eind organiseren we een grote bijeenkomst waarin iedereen die dat wil, op de adviezen van de werkgroepen kan reageren.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven?

In de hieronder veelgestelde vragen en antwoorden vindt u wellicht het antwoord op uw vraag. Vindt u niet het antwoord dat u zoekt of wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een bericht naar energieteam@drimmelen.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen over Plannen van Aanpak Energieneutrale Dorpen (gesteld tijdens de online avond op 29 juni 2020)

Vraag 1

Waarom nu weer aparte werkgroepen vormen. Is het niet zo dat de bal voor initiatieven t.a.v. energiereductie CO2 vermindering al bij de opgerichte stichtingen ligt? Deze oprichting van werkgroepen is voor de Stichtingen een verrassing... Waar staan de stichtingen nu in dit hele verhaal?

Antwoord vraag 1

De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om de plannen per dorp met de inwoners te gaan ontwikkelen. En daarbij willen we alle inwoners de mogelijkheid bieden om hier aan mee te werken. Wij zijn als gemeente veelvuldig in gesprek met de bestaande stichtingen en die hebben zelf ook aangegeven dat zij geen vertegenwoordiging van het betreffende dorp zijn. NB: alle leden van de stichtingen kunnen zich uiteraard aanmelden voor de werkgroepen.

In de komende periode zullen er ook concrete projecten ontwikkeld gaan worden in het kader van de subsidie Brabant Geeft Energie (BGE). Daarin vervullen de stichtingen een prominente rol. En uiteraard zijn andere initiatieven voor CO2-reductie van harte welkom.

Vraag 2

Welke steun gaat de gemeente aan de werkgroepen geven om dit werk te kunnen doen?

Antwoord vraag 2

De gemeente gaat de werkgroepen ondersteunen met kennis, informatie, een procesbegeleider, verslaglegging, hulp bij het schrijven van het plan. En heel pragmatisch met een ruimte, koffie, thee e.d.

Vraag 3

Hoe is het gesteld met het stroomnet binnen onze gemeente ? Als we over gaan op zonnepanelen kan het net dit aan is er info bij Enexis gevraagd?

Antwoord vraag 3

Enexis is nauw betrokken bij het proces van de Regionale Energiestrategie West-Brabant 2030 (RES2030). Het stroomnet kan de plannen voor zon-op-dak in onze gemeente tot 2030 aan. Enexis heeft verzekerd dat er daarvoor voldoende capaciteit op het netwerk is. Voor de periode na 2030 moet nog nader onderzoek verricht worden.

Vraag 4

Is er ook gedacht aan waterstof gas binnen onze gemeente?

Antwoord vraag 4

Waterstof is zeker één van de duurzame energiebronnen waar we in het traject van de energieneutrale dorpen naar gaan kijken. Op welke termijn het een belangrijke rol in de energievoorziening kan gaan spelen, is nu nog niet te voorspellen. Er worden al wel pilots uitgevoerd om waterstof via het bestaande gasnetwerk te transporteren.

Vraag 5

Met zoveel boerenbedrijven, is er niet een lokale energiebron te vinden: biogas uit biomassa, compost uit vergistingsinstallaties?

Antwoord vraag 5

Dit zijn zeker energiebronnen die we in het traject gaan onderzoeken.

Vraag 6

Zou er een bondige toelichting kunnen worden gegeven wat de visie van de Gemeente Drimmelen is in relatie tot het opladen van elektrische voertuigen / het realiseren van oplaadpunten?

Antwoord vraag 6

Primair is het opladen van elektrische voertuigen natuurlijk iets dat de eigenaar zelf moet regelen. Maar de gemeente wil elektrisch vervoer uiteraard wel stimuleren en heeft ook al diverse openbare oplaadpunten laten realiseren. Op www.oplaadpunten.nl is te zien waar oplaadpunten beschikbaar zijn. Bij nieuwbouwplannen (ontwikkelingen met meer dan 15 woningen) stellen we de eis dat minimaal 1 laadpaal in de openbare ruimte wordt gerealiseerd.

In de werkgroepen kan bijvoorbeeld een inventarisatie gemaakt worden of het huidige aantal oplaadpunten voldoet.

Vraag 7

Het eindproduct van de werkgroepen is een plan. Er zijn ook mensen die nu al iets willen doen (projecten opzetten). Hoe kunnen denkers en doeners elkaar versterken?

Antwoord vraag 7

Wij hopen dat zowel denkers als doeners zich aanmelden voor de werkgroepen. Per dorp kunnen we dan samen bekijken hoe denkers en doeners elkaar kunnen versterken.

Vraag 8

Ik heb 2 vragen: 1.wie coördineert de hele werkgroepen structuur? de Gemeente? En 2. Op welk moment komt er inbreng van deskundigen?

Antwoord vraag 8

De gemeente coördineert de werkgroepen structuur. Op dit moment hebben wij de inbreng van deskundigen in het proces ingepland ergens in november/december 2020. Dit proces is nog niet vastgesteld. We gaan het proces exact bepalen samen met de werkgroepen.

Vraag 9

Klimaatneutraal = CO2 uitstoot 1990?

Antwoord vraag 9

Klimaatneutraal is per saldo geen CO2 uitstoot.

Vraag 10

Wat zal de indicatieve tijdinvestering zijn m.b.t. deelname aan een werkgroep?

Antwoord vraag 10

Dat is moeilijk exact aan te geven; onze inschatting is zo’n 4 uur per bijeenkomst (2 uur voorbereiden, 2 uur bijwonen). In totaal zijn er ​7 à 8 bijeenkomsten.

Vraag 11

Wordt er alleen gekeken naar het energieverbruik van particulieren? Of ook naar bedrijven, overheid en dergelijke?

Antwoord vraag 11

​De opgave is primair ‘elektriciteit’ en ‘gebouwde omgeving’ (woningen, gebouwen). Daar horen bedrijven ook bij. Het energieverbruik van de industrie, landbouw en mobiliteit hoort er formeel niet bij. Het is aan het betreffende dorp of men voor de totale energie-opgave wil gaan.

Vraag 12

Begrijp ik goed dat er ook doelstellingen op gemeenteniveau zijn? En wanneer wordt dat opgepakt?

Antwoord vraag 12

De doelstelling energieneutraal is voor de gehele gemeente. Met de plannen van aanpak energieneutraal van de dorpen tezamen hebben we meteen een totaalplan voor de gehele gemeente.

Vraag 13

Is het ook mogelijk om op de achtergrond ideeën en/of kennis aan te dragen zonder dat je er zelf gedurende het hele traject actief bij betrokken moet zijn ? Kortom, een stukje ondersteuning vanaf de zijlijn ?

Antwoord vraag 13

Ja, dat is zeker mogelijk. In dat geval is het handig om één lid van de werkgroep als contactpersoon te gebruiken.

Vraag 14

Is er ook oog voor kleinschalige windenergie, waar momenteel producten voor op de markt komen?

Antwoord vraag 14

In het traject worden zoveel mogelijke vormen van duurzame opwek bekeken, dus ook kleinschalige windmolens.

Vraag 15

In hoeverre is de energietransitie gerelateerd met het beleid van de Gemeente Drimmelen omtrent nieuwbouw woningen? (bv. bouwvergunningen voor 0 op de meter woningen) 

​Antwoord vraag 15

Nieuwbouwwoningen in de gemeente Drimmelen worden niet meer op het aardgasnet aangesloten.

Voor nieuwbouwwoningen gelden landelijke bouwvoorschriften, die worden niet door de gemeente zelf opgesteld. Vanaf 1-1-2021 worden de landelijke bouwvoorschriften aangepast en moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan BENG-eisen (BENG= Bijna Energieneutraal Gebouw). 

Vraag 16

Coördineert de gemeente alle werkgroepen?

Antwoord vraag 16

Ja

Vraag 17

Wordt er in nieuwe omgevingsplannen ook aandacht besteedt aan zon op dak bij bedrijven? 

Antwoord vraag 18

Jazeker, want daar ligt voor onze gemeente een stevige opgave die we in regionaal verband afgesproken hebben (Regionale Energiestrategie West-Brabant 2030).

Vraag 19

Richt de gemeente zich ook op circulariteit?

Antwoord vraag 19

Ja, circulariteit gaat verder dan alleen de energievoorziening en wordt opgenomen in het beleidsplan Duurzaamheid, dat op dit moment geactualiseerd wordt. (Opmerking uit de chat: “Circulariteit is m.i. een businessmodel”)

Vraag 20

In hoeverre is het gemeentehuis reeds energieneutraal of zijn hiertoe concrete wijzigingen voorzien?

Antwoord vraag 20

Het gemeentehuis is nog niet energieneutraal maar de komende 3 à 4 maanden worden concrete stappen gezet om het gemeentehuis verder te verduurzamen. Denk daarbij aan zonnepanelen (ong. 250), warmtepompen ter vervanging van CV-ketels, vervangen van installatie voor koeling en plaatsing van driedubbel HR+++glas.

Vraag 21

Kan in het bouwbesluit voor de bouw van nieuwe woningen nu al afgedwongen worden dat er zonnepanelen op het dak gelegd moeten worden?

Antwoord vraag 21

Nee, dat kan niet worden afgedwongen. Het bouwbesluit voor nieuwbouwwoningen wordt landelijk vastgesteld; daar kan de gemeente niet van afwijken.
Vanaf 1 januari 2021 wordt het bouwbesluit aangepast en moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan BENG-eisen (BENG= Bijna Energieneutraal Gebouw). 

​Vraag 22

Hebben jullie de woningcorporaties betrokken?

Antwoord vraag 22

We doorlopen het begin van het traject over m.n. de elektriciteitsopgave met individuele inwoners. Die kunnen overigens ook huurder of werkzaam bij een woningcoöperatie zijn. In de loop van het van het traject gaan we ook de warmtevoorziening erbij betrekken, als opstap naar de Transitie Visie Warmte. Daarvoor zullen we de woningcoöperatie zeker betrekken.

Vraag 23

Sluiten de woningcorporaties ook aan bij de werkgroepen. Zouden wellicht helpen of stimuleren voor collectieve systemen.

Antwoord vraag 23

Zie antwoord op de vorige vraag.

Vraag 24

In het aanmeldformulier voor de werkgroepen wordt slechts gevraagd om een naam, emailadres en dorp. Dit zijn maar een beperkt aantal gegevens. Indien er straks een selectie dient te worden gemaakt om de grote van de groep productief te houden (indicatief is genoemd 6-8 personen), hoe zal dit dan worden gedaan o.b.v. deze slechts beperkte gegevens? Ik kan me voorstellen dat het interessant zou kunnen zijn om een zo divers mogelijke groep te creëren. 

Antwoord vraag 24

Als er veel aanmeldingen voor een werkgroep komen, dan zullen we de belangstellende om meer persoonsinformatie gaan vragen. Dat wilden we bij de eerste aanmelding nog niet doen. We streven inderdaad naar een zo divers mogelijke samenstelling van de werkgroep.

​Vraag 25

Is het mogelijk om een "voorbeeldwoning" in de gemeente te hebben waar allerlei energiebesparende maatregelen als voorbeeld te zien zijn en waar ook te zien hoeveel (geld) dit per maatregel aan besparing geeft.

Antwoord vraag 25

Een echte, fysieke voorbeeldwoning is helaas niet mogelijk; daar hebben we de financiële middelen niet voor.  Er zijn per dorp wel voorbeeldwoningen digitaal te bekijken: Ga voor meer informatie aan de pagina 'In de buurt' van het Regionaal Energieloket.
Voor een aantal voorbeeldwoningen uit verschillende bouwperiodes zijn energiescans gemaakt.
Ga hiervoor naar de pagina 'Energiebesparen van het Regionaal Energieloket'.  Hier vindt u ook een stappenplan voor uw woning (die gebouwd is in een bepaalde periode).

Vraag 26

Is het een idee om ook bij de jeugd meer bewustwording te creëren? bijvoorbeeld projecten op basisscholen, projecten op middelbare scholen en voor studenten afstudeeropdrachten creëren.

Antwoord vraag 26

Wij zijn het helemaal met de vragensteller eens dat bewustwording onder de jeugd erg belangrijk is. Maar het is ook erg moeilijk om de jeugd goed bij de energietransitie te betrekken. Er is vorig jaar contact geweest met het Dongemondcollege. Het bleek erg lastig om lessenreeksen over de energietransitie, die op zich wel beschikbaar zijn, in het overvolle lesprogramma van de leerlingen in te passen. Afstudeeropdrachten voor studenten is een goede suggestie, maar de tijd om die goed te omschrijven en begeleiden ontbreekt momenteel.

Binnen het project ‘Windmolens langs de A16’ wordt nagedacht over de mogelijkheden om het onderwijs te verbinden met de uitvoering van het project. Ook binnen de  Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES2030) worden jongeren via ‘Jong RES Nederland’ bij het proces betrokken.

Vraag 27

Is er contact met lopende projecten in Nederland als voorbeeldproject?

​Antwoord vraag 27

Wij hebben regelmatig contacten en kennisuitwisseling met andere gemeenten over lopende projecten.  

Vraag 28

Is er vanuit de gemeente budget beschikbaar om energiebesparend handelen te stimuleren (los van de reeds bestaande landelijke regelingen), bijvoorbeeld op basis van subsidies? (zowel voor particulieren als voor ondernemingen)

Antwoord vraag 28

Om duurzame maatregelen te stimuleren hebben wij een duurzaamheidslening beschikbaar tegen een relatief lage rente.
Wij hebben als gemeente geen duurzaamheidssubsidies.

​Vraag 29

De diverse stichtingen zijn mij vooralsnog niet bekend, dit initiatief is nieuw voor mij. Ik begrijp uit de voorgaande opmerking alsmede de plenaire sessie dat er in het verleden al diverse initiatieven zijn gestart. Kan hier kort wat over worden verteld? 

​Antwoord vraag 29

In de dorpen Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe zijn stichtingen opgericht die in eerste instantie protest hebben gevoerd naar aanleiding van verschillende initiatieven en het gemeentelijk beleid om zonnevelden te realiseren. De drie stichtingen zijn tegen grootschalige zonnevelden maar niet tegen duurzaamheid. Vanuit ‘het protest’ is inmiddels een coöperatie opgericht met de naam ‘Opgewekt Drimmelen’. Opgewekt Drimmelen gaat zonnepanelen op grote daken realiseren.

Hiernaast hebben onder andere de drie stichtingen een plan gemaakt om in alle dorpen één energieproject te starten. Met dit plan hebben we samen met de stichtingen een Brabant Geeft Energie subsidie aangevraagd om de projecten te kunnen uitvoeren.