Procedure inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 van start

13 apr 2018
Er komen geen 29, maar 28 windmolens langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk bij Breda. Dat staat in het concept ontwerp inpassingsplan, dat de provincie aan de vier betrokken gemeenten en andere wettelijke overlegpartners heeft voorgelegd.

Twee wijzigingen in het ontwerp

Ten opzichte van het voorkeursalternatief van 24 oktober 2017 hebben GS twee wijzigingen doorgevoerd:

  • de meest noordelijke windmolen bij knooppunt Klaverpolder vervalt.
  • De overige molens bij het knooppunt Klaverpolder schuiven 100 à 150 meter in westelijke richting op.

Uit de aangevraagde vergunningen is gebleken dat ook met 28 molens de doelstelling van minimaal 100 megawatt wordt gehaald. En door de verschuiving van de molens bij Klaverpolder in westelijke richting ontstaan twee strakkere lijnen waarmee het landschappelijk ontwerp verbetert. Hiermee komen Gedeputeerde Staten tegemoet aan het voorstel dat bewonerswerkgroepen in Moerdijk en Drimmelen eind vorig jaar deden.

Minder woningen met geluidsbelasting

Het vrijgegeven concept Milieueffectrapport (MER) laat zien dat bij 97 woningen (11 minder dan bij het eerdere voorkeurstraject) de geluidsbelasting meer is dan gemiddeld 42 Lden. Bij deze woningen zijn de windmolens hoorbaar, afhankelijk van windrichting, -snelheid en achtergrondgeluid. Met alle eigenaren van woningen die dichterbij een windmolen staan dan wettelijk toegestaan (geluidsbelasting hoger dan gemiddeld 47 dB Lden) zijn vorig jaar al afspraken gemaakt door de ontwikkelaars.

Virtual Reality

Via de website www.brabant.nl/VRwindmolens is virtueel te zien hoe de 28 windmolens er in het landschap uit gaan zien. Tijdens de inloopspreekuren op het projectbureau in Breda en tijdens verschillende bijeenkomsten krijgen bezoekers een nog betere impressie met behulp van een VR-bril. Meer informatie over de inloopspreekuren en kenniscafé’s staat op www.brabant.nl/windenergiea16.

Vervolg

Na het wettelijk vooroverleg dat nu is gestart, wordt het ontwerp inpassingsplan half juni gedurende 6 weken ter inzage gelegd en op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen. De provincie organiseert dan ook inloopbijeenkomsten in de vier gemeenten. Provinciale Staten nemen in het najaar van 2018 een besluit over het inpassingsplan, inclusief de ingediende zienswijzen en antwoorden daarop.