Raad stelt begroting 2019 vast

9 nov 2018
Op donderdag 8 november stelde de gemeenteraad unaniem de begroting voor 2019 vast. De begroting van 2019 laat een eenmalig tekort zien van 1,5 miljoen euro, waarvan ruim de helft incidenteel. Het tekort wordt in 2019 opgevangen vanuit de algemene reserve. De begroting is weer structureel sluitend in de jaren 2020-2022. De raad nam twee amendementen en drie moties aan.

Amendementen (wijzigingen)

De raad besloot de begroting met twee amendementen aan te passen.

  • Op initiatief van Lijst Harry Bakker, VVD, Groen Drimmelen (VP/D66). CDA, PvdA en Gemeentebelangen wordt er 25.000 euro gereserveerd voor het realiseren van een centrale bouwlocatie voor het bouwen van carnavalswagens.
  • De PvdA diende een amendement in om 30.000 euro extra beschikbaar te stellen voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

Moties (opdrachten aan het college)

De raad nam drie moties aan:

  • motie Lastenverlichting (Lijst Harry Bakker, VVD, Groen Drimmelen VP/D66): om een bedrag van maximaal 2,5 ton uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om de verhoging van de afvaltarieven te kunnen compenseren en zo inwoners te blijven motiveren afval te scheiden;
  • motie Dorpsplein Terheijden autovrij (Lijst Harry Bakker, VVD, Groen Drimmelen VP/D66): om bij de uitvoering van de centrumroute in Terheijden het Dorpsplein zo aantrekkelijk mogelijk in te richten voor bewoners en bezoekers en zo veel mogelijk autovrij te maken;
  • motie Respijthuis (CDA): om te onderzoeken zoeken waarom er nog geen respijthuis in de gemeente bestaat. In een respijthuis kunnen mensen die zorg nodig hebben tijdelijk logeren, waardoor mantelzorgers even tijd voor zich zelf hebben.

Een vierde motie van het PvdA om het aanvraagproces van de Wmo tegen het licht te houden, is ingetrokken. Het college deed de toezegging dit onderwerp tijdens de behandeling van het gezondheidsbeleid mee te nemen.

Wethouder Harry Bakker: ‘2019 wordt een uitdaging. We willen natuurlijk onze plannen uitvoeren. Daarvoor is het bedrag dat we elk jaar krijgen van de rijksoverheid belangrijk. We willen veel doen, zo goed mogelijk zorgen voor onze inwoners, de buitenruimte schoon en veilig houden en de lasten voor de inwoners ook dragelijk houden. Dat is de uitdaging!’

Zie ook: https://bit.ly/2PkWHpM (drimmelen.nl)