Registratie politieke partijen

Als een politieke partij onder een bepaalde naam (aanduiding) wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van Drimmelen, dan moet zij deze naam bij het centraal stembureau van de gemeente Drimmelen laten registreren. Deze naam komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. De naam wordt geregistreerd in een speciaal register. De registratie blijft gehandhaafd als u voor de verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. U hoeft dus geen zetel te halen.

Voorwaarden registratie

De voorwaarden voor het registreren van een partij zijn:

  1. het moet om een politieke partij gaan.
  2. De naam van de partij voldoet aan de voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad
  3. Het verzoek is uiterlijk 20 december 2021 ontvangen

Welke stukken zijn nodig voor de registratie?

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan).  

Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:

  1. een ingevuld en ondertekend formulier “verzoek tot registratie van een aanduiding”.
  2. Door de notaris gewaarmerkt afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
  3. Origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.  
  4. Bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50.
  5. Verklaring van de politieke partij, waaruit blijkt wie als gemachtigde en wie als plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen.  

Kosten

De waarborgsom voor de registratie van een partij voor de gemeenteraad is € 112,50.

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij bij de eerstvolgende verkiezing na de beslissing op het registratieverzoek een geldige kandidatenlijst inlevert.

Dit bedrag moet uiterlijk maandag 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL92 BNGH 0285 0745 20 t.n.v. Gemeente Drimmelen Onder vermelding van “waarborgsom registratie politieke groepering gevolgd door de naam van de politieke groepering. Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling.

Wijziging naam politieke partij

Een al geregistreerde partij die onder een andere naam verder wil gaan, kan een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het Centraal Stembureau indienen. Het wijzigingsverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn.

Een waarborgsom hoeft niet te worden betaald. 

Het is raadzaam dat de partij een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meestuurt, zodat het centraal stembureau kan vaststellen of het verzoek tot wijziging is ingediend door het bevoegd bestuur van de politieke partij.

Bestaande landelijke politieke partijen  

Landelijke politieke partijen die al geregistreerd zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de Tweede Kamer of voor de verkiezing van Provinciale Staten van Noord-Brabant hoeven zich niet opnieuw te registreren.

Vragen?

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met het projectteam Verkiezingen via backofficeburgerzaken@drimmelen.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Bijlagen