Samen aan de slag met de energietransitie

13 mrt 2019
Wijziging en vaststelling beleidskader grootschalige zonnevelden.

De komende periode gaan we met elkaar aan de slag met de energietransitie. Tot 1 januari 2021 kunnen er maximaal 10 hectare aan zonnevelden in de gemeente Drimmelen gerealiseerd worden. Dat is de kern van het besluit dat de gemeenteraad op 28 februari jl. heeft genomen.

De afgelopen maanden is er in de gemeente Drimmelen veel aandacht geweest voor het beleidskader grootschalige zonnevelden. De gemeenteraad van Drimmelen vergaderde op 28 februari 2019 over de wijziging en vaststelling van dit beleidskader. De gemeenteraad benadrukte dat de inwoners zelf regie willen houden op de manier waarop hun dorp energieneutraal wordt.

Integrale uitdaging: energietransitie

Een energieneutraal Drimmelen kan op veel manieren worden gerealiseerd. En een combinatie van energieopwekking vanuit verschillende duurzame bronnen ligt voor de hand. De gemeente neemt de ruimte om samen met inwoners en mensen die zich betrokken voelen aan de slag te gaan met de integrale uitdaging van de energietransitie. Voor 1 januari 2021 moet nieuw beleid worden uitgewerkt.

Doen!

Uiteraard blijft het niet alleen bij plannen maken. We gaan verder aan de slag met de diverse initiatieven en regelingen die er in Drimmelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidslening en het advies van het regionaal energie loket waarmee woningeigenaren de eigen woning kunnen verduurzamen. Ook bij het Traais Energie Collectief (TEC) en bewonersinitiatieven in de verschillende dorpen barst het van de energie. Het project windmolens A16 ligt op koers. En samen werken we aan de regionale energiestrategie (RES).

Behandeling ingediende aanvragen

In het najaar van 2018 werd het Beleidskader grootschalige zonnevelden door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend hebben diverse initiatiefnemers aanvragen ingediend bij de gemeente. Deze aanvragen worden op dit moment inhoudelijk behandeld en worden zo snel mogelijk aan de gemeenteraad voorgelegd voor het (al dan niet) afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.   Hierna volgt definitieve besluitvorming door het college. 

Lees hieronder het gewijzigde beleidskader.
Heeft u vragen of een idee? Stuur dan een bericht aan gemeente@drimmelen.nl met vermelding van het onderwerp 'Energietransitie'.

pdf Beleidskader grootschalige zonnevelden gemeente Drimmelen - 28 februari 2019 (PDF, 1015.78 KB)