“Samen met inwoners Drimmelen duurzamer maken”

8 jan 2021
Sommige plannen uit het ontwerp programma Duurzaamheid klinken al vertrouwd, zoals het tegengaan van zwerfafval, het stimuleren van groene daken en het werken aan energieneutrale dorpen. “Andere projecten zullen nieuw zijn voor onze inwoners, zoals natuur in de wijk, waar we samen met bewoners zorgen dat er meer plant- en diersoorten komen in hun buurt, waarbij het ook nog eens fijner wonen wordt,” zegt wethouder Jürgen Vissers. ”Het draait voor een groot deel om projecten die samen met inwoners tot stand worden gebracht. En dat dat het beste werkt, bewijst een flinke groep inwoners met de aanleg van het nieuwe bos.”

Duurzame Big Five van Drimmelen

Drimmelen kiest voor vijf grote thema’s die leidend zijn bij de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Deze vijf hoofdopgaven zijn: energietransitie, duurzaam ondernemen en circulariteit, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en duurzame mobiliteit.
Deze vijf grote thema’s zijn de ‘De Duurzame Big Five van Drimmelen’, zoals het ontwerp-duurzaamheidsprogramma ook is gedoopt. Het ontwerp programma ligt tot en met 21 januari 2021 ter inzage. Nadat de opmerkingen van inwoners en stakeholders verwerkt zijn, komt het programma op de agenda van de gemeenteraad van maart.

Samen met inwoners en organisaties

Voor elke hoofdopgave is een uitvoeringsprogramma met deelprojecten, waarvan de meeste na vaststelling verder uitgewerkt worden. Dat gaat van opvang van regenwater en kiezen voor bomen die water vast kunnen houden bij klimaatadaptatie tot het bevorderen van fietsverkeer en het stimuleren van deelauto’s bij duurzame mobiliteit. Ook de aanleg van ecologische verbindingszones en het koesteren van de natuurwaarden van de Biesbosch bij het thema natuur en biodiversiteit horen daarbij. Bij het thema energietransitie gaat het om het zelf opwekken van energie en om het aanpassen van huur- en koopwoningen, Duurzaam ondernemen krijgt zijn uitwerking bij de economische beleidsplannen die in voorbereiding zijn. Bij elk deelprogramma is aandacht voor ‘samenredzaamheid’, oftewel hoe samen met de inwoners en organisaties het programma kan worden uitgevoerd. Het creëren van bewustzijn staat daarbij voorop.

Totstandkoming

De inbreng van de inwoners bij de discussies over de Toekomstvisie en de omgevingsvisie is meegenomen in dit duurzaamheidsprogramma. Ook natuur- en milieugroeperingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden leverden in die discussies hun bijdrage over duurzame ontwikkeling. De Big Five, de vijf grote duurzaamheidsopgaven liggen in lijn met wat er in de nationale omgevingsvisie, provinciale omgevingsvisie en de gemeentelijke Toekomstvisie/omgevingsvisie staat.

Het vervolg

Het Ontwerp Programma Duurzaamheid ligt tot en met 21 januari 2021 ter inzage. Iedereen kan hierop zienswijzen indienen, het is te vinden op de website www.drimmelen.nl. Het college neemt de zienswijzen mee bij het opstellen van een definitief Duurzaamheidsprogramma. De raad bespreekt het Programma Duurzaamheid in de Inforonde op 4 maart, de Opinieronde op 11 maart en de raadsvergadering van 25 maart 2021.