Samenwerkende overheden adviseren minister over 380kV hoogspanningsverbinding

6 jun 2019
Door West-Brabant komt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Rilland tot aan Tilburg (ZW380kV-Oost) om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar blijft. TenneT voert de opdracht van het ministerie uit. In 2017 besloot de minister waar het ZW380kV-Oost tracé gaat komen. Binnen gemeente Drimmelen loopt dit tracé van west naar oost langs Blauwe Sluis en Hooge Zwaluwe richting Geertruidenberg. De nieuwe verbinding komt ten zuiden van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding wordt ingehangen bij de nieuwe 380 kV-verbinding. Hierdoor vervalt de verbinding die nu dwars over het dorp Hooge Zwaluwe loopt.

Uitwerkingslocaties

TenneT voerde vanaf 2018 tot en met begin 2019 gesprekken met belanghebbenden (waaronder betrokken inwoners, bedrijven en instanties) om op 11 zogenoemde uitwerkingslocaties mogelijke optimalisaties van dit tracé in beeld te brengen. Per locatie zijn de uitkomsten van deze gesprekken en de onderzoeksresultaten van TenneT met betrekking tot het eerdere tracé en mogelijke uitwerkingen in Projectboek 3 beschreven.

Gemeente Drimmelen

Ook voor twee locaties binnen de gemeente Drimmelen is onderzocht hoe het gekozen tracé nog verder kan worden verbeterd. Voor het tracé nabij Hooge Zwaluwe is onder meer onderzocht of het aantal hoeken in de verbinding kan worden verkleind, waarmee een rustiger beeld in het landschap ontstaat. Voor het tracé aan de oostrand van Made, dat vervolgens verder doorloopt in Geertruidenberg, is onder andere onderzocht of de afstand van de nieuwe verbinding tot de aanwezige woning kan worden vergroot.

Op basis van deze uitkomsten én de richtlijnen uit het eerdere advies van 2017 hebben de Samenwerkende Overheden (16 gemeenten, 1 provincie en  2 waterschappen) hun huidige advies over de uitwerkingsvarianten opgesteld. Het advies is op 6 juni verstuurd aan de minister.

Samenvatting advies

De Samenwerkende Overheden zetten in op bundeling met de bestaande infrastructuur (snelwegen, buisleidingenstraat, etc.), een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en zorgvuldige landschappelijk inpassing van de verbinding. De Samenwerkende Overheden vragen daarbij om aandacht voor de communicatie met betrokkenen, de uitkoopregeling, mastposities, landschap, natuur en bos, de gezondheid van onze inwoners en dieren en tot slot de nog openstaande toezeggingen vanuit TenneT. In het tweede deel van het advies wordt per specifiek uitwerkingsgebied nog een aantal aanvullende suggesties en adviezen meegegeven. Deze zorgpunten brengen de Samenwerkende Overheden graag onder de aandacht en ze vragen om deze te betrekken bij de keuze die de minister moet maken.

Wat gebeurt er vervolgens?

Op 6 juni stuurden de Samenwerkende Overheden een brief naar de minister met een advies over het voorgenomen tracé ZW380KV Oost. Ook wordt deze medio juni in een gesprek toegelicht. Op basis van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het advies vanuit de regio kiest de minister het definitieve tracé voor ZW380-oost. Dit tracé wordt vastgelegd in een voorontwerp-inpassingsplan dat dit najaar wordt voorgelegd aan de regionale en lokale overheden. Daarna wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd en doorloopt het de (formele) inspraakprocedure.
Tijdens dit besluitvormingsproces worden in de regio informatieavonden georganiseerd.
Na afloop van de inspraakprocedure kunnen concrete afspraken worden gemaakt met de grondeigenaren.

Zie voor meer informatie: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/ en https://drimmelen.nl/hoogspanningsverbinding-zuid-west-380-kv-oost