Stand van zaken bypass Zoutendijk

22 mrt 2019
In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om een bypass voor de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe aan te leggen. Deze bypass is een alternatieve verbindingsweg voor het doorgaand verkeer en sluit dan vanaf de Zoutendijk aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg. Verschillende onderzoeken zijn hieraan vooraf gegaan.

Benodigde gronden

In het najaar van 2018 gaven wij de opdracht aan Atab civiele techniek voor de projectleiding van het project. Zij zijn gestart met de voorbereidingen van de aanleg van deze weg. Eerst is vastgesteld dat er voor aanleg van deze weg grond van drie eigenaren aangekocht moet worden. Met deze grondeigenaren zijn eerder al oriënterende gesprekken geweest. De komende tijd zullen er vervolggesprekken gevoerd worden.

Koppelkansen

Ook zijn er gesprekken geweest met het Waterschap Brabantse Delta om te bekijken of er koppelkansen zijn. In overleg met het waterschap is besloten dat het laatste deel van een ecologische verbindingszone in het ontwerp wordt meegenomen langs de aanwezige sloot. Door ecologische verbindingszones met elkaar te verbinden ontstaat een natuurnetwerk waar dieren zich gemakkelijker kunnen bewegen. Ook is er in het ontwerp tussen de sloot en de nieuwe weg, in het verlengde van de ecologische verbindingszone, een bloemenrand opgenomen.

Schetsontwerp

Daarnaast is het terrein ingemeten en zijn we bezig met de verdere uitwerking van het schetsontwerp. Hierbij willen we een aantrekkende werking van niet-bestemmingsverkeer voorkomen. Dit ontwerp wordt dan de basis voor de onderhandelingen met de grondeigenaren.

Deze vinden in het tweede kwartaal van 2019 plaats.

Vervolg

Voor de aanleg van de weg dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De eerste stappen hiertoe zijn gezet. In het tweede kwartaal van 2019 zal het voorontwerp opgesteld worden. We verwachten na de zomer de inspraakperiode te starten.
Als alles soepel verloopt, is het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2020 onherroepelijk. De uitvoering start dan in het tweede of derde kwartaal van 2020. Voor de aanleg van de weg heeft de gemeenteraad reeds geld beschikbaar gesteld.