Structuurvisie 2033 + Aanvulling structuurvisie

In de Structuurvisie 2033 ligt het ruimtelijke beleid voor de hele gemeente vast. Hierin staat o.a. beschreven waar de gemeente mogelijkheden/kansrijke gebieden voor woningbouw ziet. De huidige Structuurvisie richt zich op woningbouw binnen het bestaand stedelijk gebied. De actuele behoefte aan woningen vraagt om versnelling.

Structuurvisie 2033 + aanvulling
Met alleen de eerder aangewezen locaties in de Structuurvisie 2033 kan op korte termijn niet voldoende ingespeeld worden op die behoefte. Daarom  kijken we nu naar kansrijke uitbreidinglocaties die aan de randen  van de kernen liggen. De gemeente Drimmelen heeft nu op basis van verschillende onderzoeken een aanvulling op de Structuurvisie opgesteld. Hierbij wordt ingegaan op mogelijke uitbreidingslocaties in onze gemeente voor woningbouw. In het document wordt een onderbouwing voor de keuze van de uitbreidingslocaties per kern gegeven. Per locatie zijn op hoofdlijnen ruimtelijke kwaliteiten benoemd die als uitgangspunt bij toekomstige woningbouwontwikkeling moeten worden meegenomen. 

Link naar de 'Structuurvisie 2033':  Structuurvisie 2033 (pdf)
Link naar de 'Aanvulling Structuurvisie 2033': Aanvulling Structuurvisie 2033 (pdf)

Proces

De ‘Aanvulling’ heeft ter inzage gelegen. Er zijn 92 zienswijzen ontvangen. Inmiddels zijn alle zienswijzen samengevat, geanalyseerd en voorzien van een reactie. De zienswijzen leiden tot aanpassing van de ‘Aanvulling’. Het college heeft op 14 april 2020 ingestemd met de Nota van Zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen op de ‘Aanvulling’. Via deze weg willen wij u informeren over de voorgestelde aanpassingen en het verdere proces.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen op hoofdlijnen per kern?

Hieronder geven we Hieronder geven we op hoofdlijnen aan of er per kern iets wijzigt in de ‘Aanvulling’.

Lage Zwaluwe

De kern Lage Zwaluwe is niet opgenomen in de 'Aanvulling'. Hier is op dit moment, gezien reeds lopende plannen, geen noodzaak tot verdere toevoeging van uitbreidingslocaties.

Drimmelen

Uit de zienswijze blijkt weerstand voor woningbouw op de aangegeven uitbreidingslocatie. Vanuit beleidsmatige en ruimtelijke overwegingen is de aangegeven locatie vooralsnog het meest geschikt voor woningbouw. Echter, het college wil nader afwegen of een uitbreidingslocatie achter het Dorpshuis wellicht betere ruimtelijke kansen biedt voor woningbouw.

Hooge Zwaluwe

Op de locaties in Hooge Zwaluwe hebben wij veel negatieve reacties ontvangen. Een nadere beschouwing leert dat de locaties, door de aanwezigheid van hoogspanningsmasten, niet versneld ingezet kunnen worden voor woningbouw. En dat was wel het doel van deze ‘Aanvulling’. Daarnaast willen we de Ontmoetingstuin behouden. Hiermee komt de versnellingsopgave voor Hooge Zwaluwe, zoals beschreven in de eerste versie van de ‘Aanvulling te vervallen.

In de zienswijzen zijn diverse alternatieve locaties benoemd. Een aantal van die locaties lijkt ruimtelijk geschikt als uitbreidingslocatie. De zoektocht naar de meest geschikte uitbreidingslocatie voor woningbouw wegen we af bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Naar verwachting worden participatiebijeenkomsten georganiseerd op 19 en 25 mei 2020.

Made

Er is een beperkt aantal zienswijzen ontvangen voor de locaties in Made. Behoudens een kleine grenswijziging voor de locatie Made-Oost, wijzigt de Aanvulling voor de kern Made niet.

Terheijden

Voor Terheijden hebben we, met name op de locatie Kalkvliet-Munnikenhof-Rode Vaart, veel reacties van omwonenden ontvangen. Op basis van de beantwoording van de zienswijzen heeft het college besloten de uitbreidingslocatie te verkleinen, zodat de diverse groene functies en voorzieningen (weiden, speelruimte, volkstuinen, park, paden) in het noordelijke deel van de locatie behouden blijven. Het zuidelijke deel blijft wel aangehouden als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De langzaam verkeersverbinding tussen Munnikenhof en Rode Vaart is voorgesteld als grens.

De locatie aan de Lageweg had een beperkt aantal zienswijzen en zullen wij handhaven in de Aanvulling. 

Wagenberg

In de ‘Aanvulling’ was geen uitbreidingslocatie voor Wagenberg opgenomen, omdat er al plannen met voldoende woningbouwaantallen zijn. Maar daadwerkelijke realisatie van die aantallen verwachten we niet op hele korte termijn. In de zienswijze is een locatie aan de Vogelstraat aangedragen waar woningbouwversnelling op korte termijn mogelijk zou zijn. Omdat die locatie deels binnen stedelijk gebied ligt en aan de uitgangspunten van de Aanvulling voldoet, heeft het college besloten deze uitbreidingslocatie toe te voegen.

Kan ik nu nog reageren?

Er is nu geen mogelijkheid meer om (opnieuw) een zienswijze in te dienen. Mensen konden t/m 7 mei 2020 wel nog reageren op de aanpassingen. Alleen die reacties die op tijd ontvangen zijn én die uitsluitend over de aanpassingen op de ‘Aanvulling’ gaan, worden nu beknopt meegegeven aan college en gemeenteraad voor de verdere besluitvorming. 

Digitale bijeenkomst op 7 mei

Op 7 mei heeft er een digitale bijeenkomst (webinar) plaatsgevonden over de Aanvulling op de Structuurvisie 2033.

De webinar is terug te kijken door op onderstaande afbeelding te klikken:

Startafbeelding presentatie webinar

Planning

De verwachting is dat de ‘Aanvulling’ behandeld wordt in de opinieronde van 11 juni 2020. Het presidium zal hierover besluiten. We verwachten dat de vaststelling van de ‘Aanvulling’ kan plaatsvinden in de raadsvergadering van 25 juni 2020.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Stremme-van Pelt. Zij is bereikbaar via: nstremme@drimmelen.nl of 0162-690199.