Structuurvisie 2033 + Aanvulling structuurvisie

In de Structuurvisie 2033 ligt het ruimtelijke beleid voor de hele gemeente vast. Hierin staat o.a. beschreven waar de gemeente mogelijkheden/kansrijke gebieden voor woningbouw ziet. De huidige Structuurvisie richt zich op woningbouw binnen het bestaand stedelijk gebied. De actuele behoefte aan woningen vraagt om versnelling.

Structuurvisie 2033 + aanvulling
Met alleen de eerder aangewezen locaties in de Structuurvisie 2033 kan op korte termijn niet voldoende ingespeeld worden op die behoefte. Daarom  kijken we nu naar kansrijke uitbreidinglocaties die aan de randen  van de kernen liggen. De gemeente Drimmelen heeft nu op basis van verschillende onderzoeken een aanvulling op de Structuurvisie opgesteld. Hierbij wordt ingegaan op mogelijke uitbreidingslocaties in onze gemeente voor woningbouw. In het document wordt een onderbouwing voor de keuze van de uitbreidingslocaties per kern gegeven. Per locatie zijn op hoofdlijnen ruimtelijke kwaliteiten benoemd die als uitgangspunt bij toekomstige woningbouwontwikkeling moeten worden meegenomen. 

De ‘Aanvulling’ heeft ter inzage gelegen. Er zijn 92 zienswijzen ontvangen. 
De zienswijzen leiden tot aanpassing van de ontwerp ‘Aanvulling’

Op 7 mei heeft er een digitale bijeenkomst (webinar) plaatsgevonden over de Aanvulling op de Structuurvisie 2033.
De webinar is terug te kijken door op onderstaande afbeelding te klikken:

Startafbeelding presentatie webinar

De Aanvulling is behandeld in de opinieronde van 11 juni 2020. Er waren in totaal 10 insprekers. De gemeenteraad ziet vooral de noodzaak voor uitbreidingslocaties voor woningbouw in Terheijden, Wagenberg en Made. Voor de uitbreidingslocaties in Drimmelen, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe ziet de gemeenteraad op dit moment geen noodzaak tot versnelling van woningbouw. 

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 is de Aanvulling vastgesteld, waarbij de gemeenteraad de zienswijzen heeft beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming. 

Per kern zijn de uitbreidingslocaties voor versnelling van woningbouw tot en met 2024 als volgt:
-    Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Drimmelen: geen uitbreidingslocaties.
-    Wagenberg: de locatie aan de Vogelstraat.
-    Terheijden: de locatie Lageweg en het zuidelijke deel van de locatie Kalkvliet-Munnikenhof.
-    Made: locatie Made Oost en de locatie Leeuwerikstraat-De Ligne.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de vastgestelde Aanvulling inzien.
    
Het vaststellingsbesluit is bekend gemaakt, zie bijlage. Tegen het besluit tot vaststelling van de Aanvulling op de Structuurvisie 2033 kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Over de ontwerp Aanvulling op de Structuurvisie 2033 zijn zienswijzen ingediend. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Stremme-van Pelt. Zij is bereikbaar via:
e-mail: nstremme@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162.