Tellen van de stemmen en vaststellen uitslagen

Het tellen van de stemmen van de stembureaus die op 15 maart 2023 zijn geopend vindt plaats in het stembureau zelf. Alleen de stemmen van het stembureau Albert Heijn in Made worden geteld op het gemeentehuis

Zitting Gemeentelijk Stembureau (GSB)

Het vaststellen van de uitslagen van de verkiezingen zal door het GSB op 16 maart 2023 in het gemeentehuis plaatsvinden. De aanvang van de zitting van het GSB is om 09.00 uur, de eindtijd is afhankelijk van eventuele hertellingen. De tellingen en de zittingen zijn openbaar.

Bij onverklaarbare verschillen zal het GSB na schorsing van de zitting overgaan tot een openbare hertelling van het betreffende stembureau. Als de proces-verbalen van alle stembureaus zijn gecontroleerd en eventuele fouten zijn hersteld, stelt het GSB de uitkomst van de telling op gemeentelijk niveau vast en noteert dit in het proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt door de burgemeester openbaar gemaakt en ter inzage gelegd.

Melding van eventuele fouten aan het Centraal Stembureau (CBS)

Iedereen die dat wil kan bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het GSB. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen. Het CSB houdt op 24 maart 2023 om 9.00 uur zitting. Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 2023 om 9.00 uur door het CSB zijn ontvangen. Via de onderstaande webformulieren kunt u per verkiezing meldingen indienen. Deze meldingen komen rechtstreeks terecht bij het juiste CSB.

Provinciale Staten Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch)  

https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scBZ0...

Waterschap Brabantse Delta (Breda)

Brabantsedelta - Fout melden aan centraal stembureau - Informatie

Waterschap Rivierenland (Tiel)

https://www.waterschaprivierenland.nl/form/meldingsformulier-stemopnemin...