Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers

Heeft u als ondernemer door het coronavirus plotseling geen of minder inkomsten? Bijvoorbeeld doordat u gedwongen bent uw zaak te sluiten? Of opdrachten, projecten of evenementen gaan niet door? Als u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u tijdelijk inkomensondersteuning krijgen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt uw aanvraag tot en met 31 augustus indienen. Ontvangt u al een Tozo-uitkering maar heeft u deze langer nodig? Dan is het onder voorwaarden ook mogelijk deze te verlengen.

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl

 

De volgende documenten stuurt u mee bij uw aanvraag. U kunt ze scannen of u maakt een foto. Verzamel de bijlagen voordat u het aanvraagformulier invult. U blijft namelijk maximaal 15 minuten ingelogd met DigiD.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument - géén rijbewijs)
 • Kopie van uw laatste bankafschrift of bankpas van de rekening waarop de uitkering betaald moet worden.
 • Wij proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt van ons een beschikking. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar aantekenen.
 • Wij vragen u om gegevens aan te leveren over uw inkomsten. Dat kan gaan om inkomsten uit uw bedrijf maar ook uit loondienst, als u er een baan naast heeft.
   
 • De regeling is ingegaan op 1 maart 2020 en wordt verstrekt tot en met 31 augustus 2020. U kunt in deze periode voor maximaal drie opvolgende kalendermaanden een uitkering op grond van de Tozo ontvangen.
 • U moet uw aanvraag vóór 31 augustus 2020 indienen.
 • Heeft u de de uitkering vóór 1 juni aangevraagd en voldoet u aan onderstaande voorwaarden dan heeft u misschien over een langere periode dan drie maanden recht op een aanvulling van uw inkomen.
 • U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Hoeveel krijgt u?

Wij vullen uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog het bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U krijgt maximaal:

 • Alleenstaand, 18 tot 21 jaar: € 260,-
 • Samenwonend of getrouwd, 18 tot 21 jaar: € 520,-
 • Alleenstaand, 21 jaar tot aow-leeftijd: € 1050,-
 • Samenwonend of getrouwd, 21 jaar tot aow-leeftijd: € 1500,-

Met inkomsten bedoelen wij netto inkomsten uit onderneming, nettoloon, netto uitkering en/of overige inkomsten bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften. Heeft u nog inkomsten uit bijvoorbeeld uw onderneming, werk of een andere uitkering? Dan vullen wij uw inkomsten aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner mee

Heeft u een partner? Dan vullen wij uw gezamenlijke inkomen aan tot de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U hoeft geen bewijsstukken van uw inkomen of het inkomen van uw eventuele partner in te leveren. U geeft uw geschat netto inkomen aan ons door. U doet dit zo nauwkeurig mogelijk. Op een later moment kunnen wij dit alsnog controleren. Als er wijzigingen in uw situatie zijn, geeft u die aan ons door. Dit staat in artikel 17 van de Participatiewet.

Vanaf 1 juli 2020 worden deze normen aangepast. Klik hier voor de actuele normen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de aow-leeftijd nog niet bereikt
 • U bent Nederlander of u bent daarmee gelijk gesteld
 • U staat ingeschreven in de gemeente Drimmelen
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U heeft als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum
 • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening (artikel 15 Participatiewet) De Tozo-uikering kan de voorliggende voorziening wel aanvullen tot de bijstandsnorm
 • Er is geen uitsluitingsgrond zoals genoemd in artikel 13 van de Participatiewet
 • U voldoet aan de wettelijke eisen (zoals vergunningen) voor het hebben van een eigen onderneming en bent ingeschreven in het handelsregister
 • U bent uw bedrijf begonnen voor 18 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf