Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers (Tozo 2)

Nederland is getroffen door het coronavirus. Dit virus heeft een grote impact op onze samenleving, in de eerste plaats voor de volksgezondheid. De maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken vele ondernemers en zelfstandige zonder personeel (zzp’ers). Die kunnen door de maatregelen hun beroep of bedrijf niet of moeilijk uitoefenen. Het kabinet heeft een noodpakket, dat uit diverse maatregelen bestaat, beschikbaar gesteld voor ondernemers. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van deze maatregelen.

De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer uw inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Het is ook mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Deze regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appel op mensen met voldoende gezinsinkomen of vermogen, om géén beroep te doen op deze regeling, ook niet als ze eigenlijk wel recht hebben.

Als u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien, kunt u inkomensondersteuning krijgen via de Tozo 2. U kunt uw aanvraag tot en met 30 september indienen.

Heeft u al eerder een Tozo-uitkering (Tozo 1) ontvangen, dan kunt u een verlenging van de regeling aanvragen. Als u recht heeft op een verlenging van de regeling dan gaat deze in op de dag na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. De voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn aangepast vanaf 1 juni 2020. Inkomen van uw eventuele partner telt nu mee.

Vraagt u de Tozo voor de eerste keer aan? Dan kunt u een uitkering aanvragen vanaf 1 juni 2020.

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl.

De regeling is ingegaan op 1 maart 2020 en wordt verstrekt tot uiterlijk 30 september 2020. Hebt u de Tozo-uitkering vóór 1 juni 2020 aangevraagd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een verlenging van de regeling (Tozo 2). U moet dit aanvragen. De Tozo-uitkering kan tot 30 september 2020 worden verlengd en sluit aan op de eerste periode.

 • U dient uw aanvraag in vóór 30 september 2020.
 • U hoeft de financiële ondersteuning voor levensonderhoud niet terug te betalen.

Voorwaarden voor een Tozo-uitkering vanaf 1 juni 2020 (Tozo 2)

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de Aow-leeftijd nog niet bereikt
 • U bent Nederland of daarmee gelijkgesteld
 • U staat ingeschreven in de gemeente Drimmelen
 • U bent vóór 17 maart 2020 met uw onderneming gestart en u staat inschreven in het handelsregister
 • U werkt als zelfstandige in Nederland en voldoet aan het urencriterium (u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf)
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • Uw gezinsinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (voor alleenstaande € 1.052,32 en voor gehuwden/samenwonenden € 1.503,31). Er wordt rekening gehouden met inkomsten van u en/of uw partner.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage tot een bedrag van maximaal € 10.157,00 over de periode 1 maart 2020 tot uiterlijk 30 september 2020.

Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Bekijk dan de veelgestelde vragen over de Tozo op de website van de Rijksoverheid.

Vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner mee

Heeft u een partner? Dan vullen wij uw gezamenlijke inkomen aan tot de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U hoeft geen bewijsstukken van uw inkomen of het inkomen van uw eventuele partner in te leveren. U geeft uw geschat netto inkomen aan ons door. U doet dit zo nauwkeurig mogelijk. Op een later moment kunnen wij dit alsnog controleren. Als er wijzigingen in uw situatie zijn, geeft u die aan ons door. Dit staat in artikel 17 van de Participatiewet.

Hoeveel krijgt u?

Wij vullen uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog het bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U krijgt maximaal:

 • Alleenstaand, 18 tot 21 jaar: € 259,78
 • Samenwonend of getrouwd, 18 tot 21 jaar: € 519,56
 • Alleenstaand, 21 jaar tot Aow-leeftijd: € 1.052,32
 • Samenwonend of getrouwd, 21 jaar tot Aow-leeftijd: € 1.503,31.

Vanaf 1 juli 2020 worden deze normen aangepast. Bekijk de actuele normen.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

De lening voor bedrijfskapitaal is onderdeel van de Tozo-regeling en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%. U vraagt de lening aan vóór 30 september 2020.

Heeft u al een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd? Voor Tozo 2 kunt u dan de lening voor bedrijfskapitaal alleen aanvragen als u bij Tozo 1 nog niet het maximale bedrag van € 10.157,00 heeft ontvangen. Als u bij Tozo 1 bijvoorbeeld € 6.000,00 heeft ontvangen, kunt u nu op grond van Tozo 2 een aanvullende lening van € 4.157,00 aanvragen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente.
Bijvoorbeeld als u een Tozo-uitkering heeft aangevraagd en u gaat weer aan de slag met uw onderneming. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.

Stuur een mail met uw gegevens naar tozo@drimmelen.nl om wijzigingen door te geven of neem contact op met uw casemanager.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier, vul het in en onderteken het:

Mail het formulier samen met de benodigde bewijsstukken naar tozo@drimmelen.nl. U kunt uw aanvraag ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. Aanvraag Tozo
Antwoordnummer 23012
4920 VE Made

Het is helaas niet meer mogelijk om uw aanvraag in te vullen met behulp van uw DigiD. Gebruik het aanvraagformulier op deze website.

Bewijsstukken

Op het formulier staat onder iedere vraag aangegeven welke bewijsstukken u moet meesturen. Als u gebruik heeft gemaakt van ondersteuning op grond van de eerste Tozo-regeling, dan hoeft u geen nieuwe bewijsstukken mee te sturen tenzij uw situatie veranderd is.

Na uw aanvraag

Wij proberen om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt van ons een beschikking. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar aantekenen.

Wijziging in uw situatie of stoppen uitkering

Geef wijzigingen op tijd door aan de gemeente.
Bijvoorbeeld als u een Tozo-uitkering heeft aangevraagd en u gaat weer aan de slag met uw onderneming. Geef aan wanneer uw uitkering moet stoppen of wanneer u inkomsten heeft waar de gemeente rekening mee moet houden. Zo voorkomt u terugvorderingen.

Stuur een mail met uw gegevens naar tozo@drimmelen.nl om wijzigingen door te geven of neem contact op met uw casemanager.