Toekomst onderwijs Made: inzet op 3 sterke basisscholen

15 nov 2019

Gezamenlijk persbericht van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen en de gemeente

De gemeente Drimmelen heeft een wettelijke onderwijshuisvestingsplicht. In overleg met de overkoepelende scholenstichting SKOD vraagt het college aan de raad te kiezen voor nieuwbouw voor De Stuifhoek, en op langere termijn renovatie of nieuwbouw voor Den Duin. Uitbreiding van De Lage Weide is niet langer wenselijk en noodzakelijk.

Visie was nodig

Het gesprek over de huisvesting van deze drie scholen kwam op gang toen het schoolbestuur bij de gemeente aanklopte voor 4 extra lokalen voor De Lage Weide. In overleg met SKOD en op verzoek van de gemeenteraad is besloten dat die vraag pas goed te beoordelen is als er een totaalvisie op de ontwikkeling van de basisscholen in Made ligt die onder andere rekening houdt met de totale behoefte in het dorp.  

Vijf scenario’s

In de visie die is opgesteld zijn vijf scenario’s uitgewerkt betreffende de huisvesting van de Madese scholen. Het college, de kinderopvang (Eskadee) en het bestuur van SKOD opteren nu voor variant 4: op korte termijn vergrote nieuwbouw voor De Stuifhoek, waardoor uitbreiding van De Lage Weide van de baan is. Over tien jaar is dan de Den Duinschool aan de beurt. “We kiezen er bewust voor om deze scholen niet samen te voegen. Het is ons inmiddels duidelijk dat een school van meer dan 500 kinderen niet bij de schaal van het dorp Made past,” constateert wethouder Jürgen Vissers van onderwijs. “Voor de toekomst van het onderwijs in Made is het beter als we drie sterke en aantrekkelijke basisscholen hebben, verdeeld over Made.”

Volwaardig Integraal Kindcentrum

“De groei van De Lage Weide neemt inmiddels af door het huidige aannamebeleid, dat gericht is op twee groepen per leerjaar. We stellen voor de andere twee scholen te versterken door te investeren in de gebouwen. Om te beginnen willen we in 2023 een nieuwe school bouwen voor De Stuifhoek. Renovatie is geen optie, vooral omdat het huidige gebouw niet geschikt is om het energieneutraal te maken. Bovendien kan de locatie zo verder uitgroeien tot een volwaardig Integraal Kindcentrum. Richting 2030 komt dan Den Duin aan de beurt. Uiteraard moet hiervoor nog heel veel uitgewerkt worden eer het zover is,” legt wethouder Vissers uit.

Lage Weide grootste

De bestuurder van SKOD, Reint Bos vult hem aan: “We werken ernaartoe dat De Lage Weide de grootste school blijft met tussen de 400 en 450 kinderen, De Stuifhoek zal in de nieuwe situatie tussen de 375 en 400 leerlingen groot zijn. Het leerlingenaantal van Den Duin verandert met ongeveer 220 kinderen niet ten opzichte van nu”.  

Gemeenteraad

Het college stelt de gemeenteraad voor deze visie op te nemen in het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023. De visie Made wordt toegelicht in de informatieronde op 21 november en door de raad besproken in de opinieronde op 28 november. Het IHP zal in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.