Tracés 380 kV in beeld na werkateliers met alle betrokkenen

21 mrt 2019
Persbericht TenneT

Vandaag, 21 maart 2019, presenteert TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken
in juli 2017 heeft gekozen. In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht.

Projectboek 3 is te vinden op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven

Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook bevat het meer informatie over het vervolgproces. Zo streeft TenneT naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Werkateliers

De afgelopen maanden zijn er continu gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het voorgenomen tracé uit te werken. Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Met hen is gekeken naar de opgaven en zijn verschillende tracévarianten verkend. De effecten van de verschillende tracévarianten zijn in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek, kosten en omgeving.

Keuze uitwerking variant in juni

De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Bea van Beers (Samenwerkende overheden), bestuurlijk voorzitter:

"Als samenwerkende overheden vinden we het belangrijk dat onze inwoners en andere betrokkenen goed gehoord worden. We zijn blij te zien dat TenneT een uitgebreid participatieproces doorlopen heeft, waarbij inwoners en partijen geïnformeerd werden en uitgebreid konden meedenken. Als samenwerkende overheden hebben we hier actief op aangestuurd en in ondersteund. De komende periode vormen de uitkomsten van deze gesprekken met betrokkenen én de (objectief meetbare) effecten analyses de basis waarop wij ons advies aan de minister bouwen."

William Hartman (TenneT), projectleider Zuid-West 380 kV Oost

" Samen op weg naar een definitief tracé. Weten wat er leeft en luisteren naar de belangen van de omgeving is voor TenneT een belangrijk onderdeel van een zorgvuldig proces. Dit was nooit gelukt zonder alle betrokkenheid, tijd en deskundigheid van iedereen die hieraan heeft meegewerkt. "

Sander van Sluis (Economische Zaken en Klimaat), projectleider Zuid-West 380 kV Oost:

"Economische Zaken en klimaat waardeert het zeer dat de Samenwerkende Overheden zo betrokken meedenken bij de procedure rond Zuid-West 380 kV Oost. Ik ben benieuwd naar het aankomend advies."