Uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP)

22 apr 2020

Verstrekkingsbeperking

Alle gemeenten bewaren de actuele relevante gegevens van haar inwoners in de basisregistratie personen (BRP). Wilt u niet dat bepaalde instanties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen? Dan kunt u verzoeken om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) van uw persoonsgegevens in de BRP. Hiervoor moet u minstens 16 jaar oud zijn. Voor kinderen onder de 16 jaar moeten ouders, gezaghouders of verzorgers een verzoek doen. Ook een curator kan een verzoek doen.

Voor wie geldt de verstrekkingsbeperking?

De gemeente zal uw verzoek tot verstrekkingsbeperking altijd inwilligen. Maar deze verstrekkingsbeperking is voor een aantal instanties niet geldig. Om te bepalen wie wel en wie niet informatie over u mag ontvangen, wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsinstellingen, verplichte derden, vrije derden en kerkelijke ledenadministraties:

Overheidsinstellingen

De gemeente is verplicht uw gegevens te verstrekken aan (semi)overheidsinstellingen zoals andere gemeenten, de Belastingdienst, pensioenfondsen, politie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hiervoor kunt u dus geen verstrekkingsbeperking aanvragen.

Verplichte derden

Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan denken aan advocaten. Dit zijn de verplichte derden. Vraagt een verplichte derde uw persoonsgegevens op, dan moet de gemeente een afweging maken tussen uw belangen en die van de verzoeker. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken, ook als u om verstrekkingsbeperking heeft verzocht, maar moet dan vooraf uw mening vragen.

Vrije derden

De gemeente kan (onder strenge voorwaarden) persoonsgegevens verstrekken aan instanties en personen die deze informatie gebruiken voor een publiek rechtelijke taak. Voorbeelden hiervan zijn; niet commerciële bedrijven, verenigingen zoals vakbonden en begraafplaatsen. Als u om verstrekkingsbeperking verzoekt, wijst de gemeente elk verzoek om deze informatie te geven zonder meer af.

Kerkelijke ledenadministratie

De gemeente kan persoonsgegevens doorgeven aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Dit samenwerkingsverband van kerkgenootschappen houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aangesloten kerken. Als u om verstrekkingsbeperking verzoekt, wijst de gemeente elk verzoek om deze informatie te geven zonder meer af.

Wat moet u doen voor verstrekkingsbeperking?

U kunt een verzoek indienen via het digitale loket op de pagina 'Verstrekking persoonsgegevens (geheimhouding)'.

Het aanvragen van de verstrekkingsbeperking is gratis. De gemeente Drimmelen verwerkt de verstrekkingsbeperking binnen vier weken. Uw verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente vraagt om intrekking. Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dan moet u bij die gemeente een apart verzoek indienen.

Inzagerecht

Wilt u weten aan wie de gemeente Drimmelen in het afgelopen jaar gegevens over u heeft verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan (kosteloos) een overzicht opvragen. Dit heet inzagerecht.

Correctierecht

Wanneer uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet kloppen of niet compleet zijn, heeft u het recht de gemeente te vragen uw gegevens te verbeteren of aan te vullen. U moet dan wel aantonen dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Dit doet u met bewijsstukken, zoals een originele en recente akte of uittreksel.

Wie kan een verzoek doen voor het corrigeren van uw gegevens?

Om een verzoek te doen moet u minimaal 16 jaar zijn. Voor kinderen onder de 16 jaar kunnen ouders, gezaghouders of verzorgers het verzoek doen.

Wat moet u doen voor het aanvragen van inzagerecht/correctierecht?

Dien een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Drimmelen. Dit kan aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wilt u uw gegevens aanvullen of corrigeren? Neemt u dan hiervan een bewijs (originele en recente akte of uittreksel) mee.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster backoffice burgerzaken van de afdeling Dienstverlening en Ondersteuning via het algemeen telefoonnummer 14 0162.