Veelgestelde vragen over de WOZ en OZB

Wat is een onroerende zaak?

Een onroerende zaak is de grond en de bouwwerken die erop staan.
Voorbeelden: bouwperceel, pand in aanbouw, woning, winkel, kantoor, garage, enzovoort.

Wie krijgt er een aanslag onroerendzaakbelasting (OZB)?

De OZB wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker van het pand is.

Waarom moet ik OZB-belasting betalen?

Op basis van de Wet WOZ moet een eigenaar van een onroerende zaak (dus ook de eigenaar van een niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand of een garage) jaarlijks belasting betalen. Het bedrag dat moet worden betaald is afhankelijk van de waardebepaling van de onroerende zaak, de WOZ-waarde. Met de inkomsten van de OZB-belasting wordt een deel van de taken van de gemeente bekostigd, het draagt bij aan het voorzieningenniveau voor de inwoners van gemeente Drimmelen.

Hoe wordt de waarde van mijn onroerende zaak bepaald?


Eigen woning
De waarde wordt bepaald door de markt, door het vergelijken van uw woning met woningen die recent verkocht zijn en die lijken op uw woning. Daarnaast wordt de waarde vastgesteld alsof de woning op 1 januari in het jaar voorafgaand aan het belastingjaar aan de hoogste bieder werd verkocht en de koper meteen de woning kon betrekken. Dit is beschreven in de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Bij de waardebepaling wordt uiteraard rekening gehouden met verschillen in kenmerken zoals bouwjaar, kwaliteit, perceeloppervlakte, bijgebouwen, dakkapel, en dergelijke.
De waardes van verkochte huizen tot één jaar na de waardepeildatum kunnen bij de waardebepaling  worden betrokken.

Niet-woning
De waarde van een niet-woning wordt bepaald op basis van de waarde in het economisch verkeer of eventueel de gecorrigeerde vervangingswaarde als die hoger is. Dit staat zo beschreven in de wet WOZ. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is om het pand in dezelfde staat te herbouwen. Er wordt rekening gehouden met de economische en technische levensduur. In het taxatieverslag is de opbouw van de taxatie vermeld.

Is de WOZ-waarde openbaar?

De WOZ-waarde van een woning is openbaar. U zoekt de WOZ-waarde van een woning via de website www.wozwaardeloket.nl. De nieuwe waarde van een woning is te zien vanaf de datum die op de aanslag staat. In het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid staat naast de WOZ-waarde ook informatie over bijvoorbeeld bouwjaar en oppervlakte. Bent u van mening dat gegevens niet kloppen dan horen wij dit graag. Zo kunnen wij de kwaliteit van deze gegevens verbeteren.
Ook via de zogeheten BAG-viewer van het kadaster kan gekeken worden naar bijvoorbeeld het bouwjaar, het adres of de oppervlakte. Als u denk dat deze gegevens niet kloppen, kunt u mailen naar bagbeheerder@drimmelen.nl, bellen naar 140162 of een terugmelding doen via bagviewer.kadaster.nl.

Panden in aanbouw

De waarde van panden in aanbouw wordt bepaald aan de hand van de toestand op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar (de zogeheten toestandsdatum). Is uw pand in de loop van het jaar daarvoor ingrijpend verbouwd of gewijzigd dan is dit al in de nieuwste WOZ-waardebepaling meegenomen.