Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019 gemeente Drimmelen

22 jun 2018
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. Op donderdag 5 juli aanstaande neemt de raad een besluit over deze stukken.

Voorjaarsnota: terugblik op eerste kwartaal 2018
Met de Voorjaarsnota 2018 geeft het college informatie over de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018. Op deze manier legt het college verantwoording af aan de raad. Vooral hogere jaarlijkse bijdragen aan de Veiligheidsregio en kostenstijgingen voor Jeugdzorg hebben een negatieve invloed op de begroting. Maar hier staat een hogere algemene uitkering van het Rijk positief tegenover. Hoewel de gemeente nu nog een financieel tekort raamt over 2018, verwacht de gemeente nog financieel bij te kunnen sturen. Het jaar 2018 kan dan uiteindelijk positief worden afgesloten.

Kadernota: wensen voor de toekomst
In de Kadernota 2019 staan de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begrotingen 2019 t/m 2022. De gemeente Drimmelen voorziet positieve begrotingssaldi voor de volgende jaren. Dit betekent een stevige en financieel gezonde basis en positie voor de toekomst, met ruimte om te investeren in nieuwe beleidswensen.

Het college wil daarom zo snel mogelijk uitvoering gaan geven aan het vastgestelde coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!’. Het college heeft dit coalitieakkoord uitgewerkt in een werkprogramma met 70 verschillende beleidswensen. Hiervan zijn 48 wensen al financieel vertaald in de Kadernota 2019. Hiermee kan - na akkoord van de raad- de gemeente direct aan de slag. Hiervoor zet de gemeente extra personeel in, waaronder ook personeel met afstand tot de arbeidsmarkt.

Algemene wensen
Het college stelt onder meer voor om vanaf 2019 voor de uitvoering van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden in het kader van brandveiligheid (basistakenpakket risicobeheersing) € 70.000 beschikbaar te stellen, plus een bedrag van € 75.000 voor noodzakelijke voorzieningen voor bluswater. Voor de voorbereiding en uitvoering ontwikkeling Kleine Schans in Terheijden wil het college 200.000 vrijgeven. Daarnaast wil het college extra budget om Hulp bij het Huishouden weer als maatwerkvoorziening te leveren (€ 250.000 elk jaar). En het college wil een plan van aanpak laten maken om de Rode loperroute (€ 500.000) uit te voeren. Ook trekken zij 100.000 euro uit voor sport, spellen en bewegen in de buitenruimte. Ten slotte wil het college ruim 300.000 euro reserveren voor splashcentra in de zwembaden de Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden.

Wensen per dorp
Voor Made is er 300.000 euro extra voor het centrumplan. Daarnaast wil het college 1 miljoen investeren in het verkeersveilig maken van de Crullaan in Made. Dit geldt ook voor de Zeggelaan in Terheijden. In Lage Zwaluwe wil het college 150.000 euro besteden aan de winkelstrip aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Voor meer toerisme en recreatie wil het college 150.000 euro besteden aan de pontverbinding Drimmelen-Hofmanplaat.