Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019 vastgesteld door raad

10 jul 2018
Vliegende start uitwerking nieuw coalitieakkoord. Op donderdag 5 juli jongstleden nam de raad een besluit over de Voorjaarsnota 2018 en de Kadernota 2019.

Voorjaarsnota: terugblik op eerste kwartaal 2018

Met de Voorjaarsnota 2018 legt het college verantwoording af aan de raad. Vooral hogere jaarlijkse bijdragen aan de Veiligheidsregio en kostenstijgingen voor Jeugdzorg hebben een negatieve invloed op de begroting. Maar hier staat een hogere algemene uitkering van het Rijk positief tegenover. Hoewel de gemeente nu nog een financieel tekort raamt over 2018, verwacht de gemeente nog financieel bij te kunnen sturen. Het jaar 2018 kan dan uiteindelijk positief worden afgesloten.

Kadernota: wensen voor de toekomst

In de Kadernota 2019 staan de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de begrotingen 2019 t/m 2022. De gemeente Drimmelen voorziet positieve begrotingssaldi voor de volgende jaren. Dit betekent een stevige en financieel gezonde basis en positie voor de toekomst, met ruimte om te investeren in nieuwe beleidswensen.

De gemeente wil daarom zo snel mogelijk uitvoering gaan geven aan het vastgestelde coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!’. De gemeente heeft dit coalitieakkoord uitgewerkt in een werkprogramma met 70 verschillende beleidswensen. Hiervan zijn 48 wensen al financieel vertaald in de Kadernota 2019. Hiermee kan de gemeente direct aan de slag. Hiervoor zet de gemeente extra personeel in, waaronder ook personeel met afstand tot de arbeidsmarkt.

Algemene wensen

De gemeente start vanaf 2019 onder meer om voor brandveiligheid (basistakenpakket risicobeheersing) € 70.000 beschikbaar te stellen, plus een bedrag van € 75.000 voor noodzakelijke voorzieningen voor bluswater. Voor de voorbereiding en uitvoering van ontwikkeling Kleine Schans in Terheijden komt 200.000 euro beschikbaar. Daarnaast komt er extra budget om Hulp bij het Huishouden weer als maatwerkvoorziening te leveren (€ 250.000 elk jaar). Er komt een plan van aanpak om de Rode loperroute (€ 500.000) uit te voeren. Ook trekt de gemeente 100.000 euro uit voor sport, spellen en bewegen in de buitenruimte. Ten slotte wil de gemeente ruim 300.000 euro reserveren voor splashcentra in de zwembaden de Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden.

Wensen per dorp

Voor Made is er 300.000 euro extra voor het centrumplan. Daarnaast wil de gemeente 1 miljoen investeren in het verkeersveilig maken van de Crullaan in Made. Dit geldt ook voor de Zeggelaan in Terheijden. In Lage Zwaluwe wil de gemeente 150.000 euro besteden aan de winkelstrip aan de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Voor meer toerisme en recreatie wil het college 150.000 euro besteden aan de pontverbinding Drimmelen-Hofmanplaat.