Voorjaarsnota en Kadernota positief, weinig nieuwe wensen

30 jun 2021
Zowel de Voorjaarsnota 2021 als de Kadernota 2022 laten een positief beeld zien van de financiële situatie van de gemeente Drimmelen. “Het is de laatste Kadernota van dit college en mede vanwegehet verkiezingsjaar hebben we geen nieuwe beleidswensen voor 2022,” zegt wethouder Harry Bakker. “Toch hopen we dat we met extra geld van het Rijk nog een aantal dingen aan kunnen pakken.”

Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota beschrijft het college voor het lopende jaar of de uitvoering van de plannen
financieel of inhoudelijk afwijkt van wat het van college van plan was. De nota laat een
exploitatieoverschot zien van € 155.000. Dit komt onder meer doordat het Rijk eenmalige extra
middelen voor jeugdzorg ter beschikking stelt. Het college rapporteert dat veel projecten op schema liggen. Wel is er vertraging voor de bypass van de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en het
baggerbeheerplan; er is onvoldoende budget voor beide projecten. De kosten voor de jeugdzorg zijn een blijvend punt van aandacht.

Kadernota

Het hangt af van extra middelen die het Rijk ter beschikking stelt, of het college nog een aantal grote en kleinere wensen kan realiseren in 2022. Dit schrijft het college in het raadsvoorstel over Kadernota.
Wethouder Bakker: “Het college heeft zijn huiswerk goed gedaan en schrijft nu een bescheiden
positief resultaat van 12.000 euro.” Veel hangt echter af van het eenmalig extra geld dat het Rijk ter
beschikking stelt aan de gemeenten voor jeugdzorg voor 2022. “We leggen daarom een sobere
kadernota voor aan de raad, zonder nieuw beleid, met het voorlopige financiële raamwerk voor 2022.”

Evenwichtig

Het college stelt de raad voor alleen het financiële kader vast te stellen en legt de beleidswensen,
waarvan sommige in principe wel dekking hebben, ter kennisname voor. “Het college stelt de raad
graag in de gelegenheid een evenwichtige afweging te maken,” zegt wethouder Bakker. “Er is veel
gerealiseerd en er staat nog het nodige op de agenda dit jaar en voor 2022. Het accent van de
voorgestelde investeringen ligt vooral in het verbeteren en veiliger maken van de openbare ruimte.”
De gemeenteraad behandelt de Voorjaarsnota en de Kadernota tijdens haar vergadering van 8 juli.