Vragen en antwoorden afvaltarieven 2019

3 jan 2019

Waarom zamelen we al het afval in Drimmelen gescheiden in?

De gemeenteraad heeft het beleidsplan afvalinzameling 2016-2020 vastgesteld. Daarin willen we in Drimmelen ‘van afval naar grondstof’. We willen dat ons afvalbeleid een echte bijdrage levert aan het beperken van het gebruik van grondstoffen en de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Door afval te scheiden, te recyclen of te hergebruiken bereiken we die doelen. Dat is goed voor de aarde en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Is onze manier van afval inzamelen een succes?

Ja! We hebben de doelstelling om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner te hebben. De voorlopige cijfers over 2018 lijken daar in de buurt te komen! De basis is dus heel erg goed.

‘De vervuiler betaalt’ is uitgangspunt. Wat betekent dat?

Dat betekent dat wie meer afval aanbiedt ook meer moet betalen. We werken met een vastrecht per aansluiting (huishouden) en variabele tarieven voor bijvoorbeeld het ophalen van de groene (GFT) en grijze (rest) afvalbak en voor het brengen van afval naar de milieustraat. Het ophalen van bijvoorbeeld plastic, metaal en blik (PMD) en oud papier is gratis omdat die stromen perfect in aanmerking komen voor recycling en we daar de grotere duurzaamheids- en milieudoelstellingen mee halen.

We scheiden ons afval dus beter en toch gaan de tarieven in 2019 omhoog. Hoe komt dat?

  • Eigenlijk worden onze inwoners, net als in veel andere gemeenten, een beetje slachtoffer van hun eigen succes. We haalden in 2018 zowel PMD als GFT gratis op. Die hoeveelheden en dus de kosten daarvan zijn echter fors toegenomen. Die kosten moeten we verwerken in de nieuwe tarieven.
  • We halen juist veel minder restafval op, de kosten daarvan dalen dus, maar er worden daardoor ook fors minder grijze (betaalde) bakken aangeboden. Onze inkomsten blijven dus achter bij de verwachting. Ook dat moeten we vanaf 2019 gaan verrekenen.
  • De economie groeit, er is meer afval en alle prijzen gaan omhoog. Dat merken we ook in de prijzen die we moeten betalen aan onze afvalinzamelaars.
  • Waar de inzameling en verwerking van PMD een aantal jaar geleden nog geld opleverde, vanwege hoge vergoedingen vanuit het Rijk, zien we nu dat de rekening daarvan bij gemeenten wordt neergelegd.
  • Tenslotte verhoogt het Rijk per 1 januari 2019 de belasting op de verwerking van restafval (met bijna € 20 per 1.000 kg).

Alle hierboven genoemde ontwikkelingen moeten we verplicht doorberekenen in de afvaltarieven 2019. Deze moet volgens de wet en het gemeentelijk beleid namelijk kostendekkend zijn. In 2018 leggen we als gemeente eenmalig tussen de € 700.000 en € 900.000 bij om alle kostenstijgingen en lagere inkomsten te compenseren. Dit betalen we uit een pot die speciaal voor het afvalbeleid beschikbaar is.

Berekenen we al die kosten in 1 keer door?

Nee, de gemeenteraad heeft er voor gekozen deze stijging te dempen door eenmalig € 250.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor 2019. Zo kunnen we de stijging in twee stappen (2019 en 2020) doorberekenen.

Wat betekent dit voor mij als inwoner? Wat gaat een gemiddeld gezin betalen?

De gemiddelde lastendruk voor een gemiddeld gezin vóór de eenmalige korting is € 243. Na de eenmalige korting is dit € 221. Op basis van de meest recente cijfers is dit gemiddeld in Nederland in 2019 € 257. We zitten hiermee in Drimmelen dus nog ruim onder het landelijk gemiddelde.

Wat betekent dit voor het vastrecht?

Het vastrecht wordt voor 2019 € 145,55 (€ 110,34 per perceel bij verzamelcontainers). Dit was in 2018 € 106,30 en € 80,54 voor eenmalige korting.

Wat betekent dit voor de variabele tarieven?

GFT (groene kliko) wordt in 2019 weer betaald met € 2,60 per lediging (was gratis). Restafval (grijze kliko) daalt van € 11,70 naar € 10 per lediging. De overige tarieven (o.a. milieustraat) indexeren we. Wij kiezen hiervoor vanwege de balans in het inzamelsysteem tussen kosten en risico en om ervoor te zorgen dat er een grote prikkel blijft om afval te scheiden.