Wethouder Bakker: ‘Flink aan de bak voor een goede begroting 2021’

2 jul 2020
De gemeente Drimmelen is financieel gezond maar er moeten keuzes worden gemaakt. Dat is de conclusie onderaan de streep van zowel de voorjaarsnota als de kadernota, die de gemeenteraad op donderdag 2 juli behandelt. Wethouder financiën Harry Bakker zegt hierover: ‘We kunnen het noodzakelijk beleid voortzetten zonder dat dit tekorten oplevert in de komende jaren, maar we moeten nadenken over hoe en of we onze ambities kunnen realiseren zonder dat de financiële stabiliteit in het geding komt.’

Gunstige voorjaarsnota…

Met de voorjaarsnota legt het college verantwoording aan de raad af over de uitvoering van het beleid tot en met het eerste kwartaal 2020. Het college geeft hierbij aan of er afwijkingen van de begroting te verwachten zijn, of de uitvoering wat de plannen financieel of inhoudelijk afwijkt van wat het van college van plan was. Deze voorjaarsnota geeft een gunstiger beeld over 2020 dan verwacht. Dankzij een positieve bijstelling van de rijksbijdrage uit het gemeentefonds rekent het college nu met een verwacht overschot van 159.000 euro in plaats van een eenmalig tekort van ruim vier ton.

Minder gunstig meerjarig perspectief…

Met de kadernota kijkt het college verder vooruit naar de komende jaren. Hieruit blijkt dat Drimmelen er financieel goed voor staat om bestaand en noodzakelijk beleid af te dekken. Nieuwe plannen en ambities, zoals het sociaal cultureel dorpshart in Made, zouden de gemeentebegroting echter flink in de min brengen. ‘De komende maanden moeten we stevig aan de bak om een acceptabele begroting voor 2021 en de jaren daarna te maken die we in november voorleggen aan de raad,’ vertelt wethouder Bakker. ‘Dat betekent wel dat we prioriteiten moeten stellen en naar geld moeten gaan zoeken. Grote en ingrijpende projecten zoals de invoering van de omgevingswet, de dijkverzwaring en de energietransitie vragen ook het nodige van onze middelen.’

Taskforce jeugdzorg

De gevolgen van coronacrisis zijn nog niet zichtbaar in de financiële doorberekeningen. ‘We verwachten dat we de tijdelijke overbruggingsmaatregelen die we verschaffen aan bijvoorbeeld zzp’ers en sportverenigingen volledig vergoed krijgen van het rijk, ook nu het kabinet zich beraadt op verlenging van verschillende maatregelen. Over de economische gevolgen van de coronacrisis kunnen we nog niets met zekerheid zeggen, maar dat is reden te meer om voorzichtig te zijn met plannen en extra investeringen,’ stelt wethouder Bakker. De laatste jaren is de jeugdzorg een beleidsterrein waarvan de kosten zich lastig lieten beteugelen. Daarom gaan Drimmelen en Geertruidenberg samen aan de slag met een taskforce om onder andere de kosten hiervan beter te beheersen.